Årsmelding 2013

Årsoppgjør for Beiarn kommune 2013

Årsmelding og regnskap (PDF)  (Nyrettet versjon 28.4.)

1. INNLEDNING
Årsoppgjøret består av denne meldingen og vedlagte årsregnskap med noter. I meldingsdelen redegjør vi for mål, aktivitet og resultater i virksomheten. Hensikten med årsoppgjøret er å gi en samlet oppstilling av kommunens viktigste aktiviteter og ressursbruk siste år.


Å skrive de avdelingsvise meldingsdelene gir mulighet til refleksjon og egenvurdering. Det er viktig i en tid der kommunesektoren er svært presset og kommuner som vår omtales fra sentralpolitisk hold som ikke robuste.

Oppgjøret retter seg mot kommunestyret. Kontrollutvalget skal se til at meldingens innhold er konsistent med opplysningene i årsregnskapet, og revisjonen går gjennom regnskapet, noter og økonomikommentarer som grunnlag for sin revisjonserklæring. Uttalelsene fra disse ligger til grunn for kommunestyrets sluttbehandling. Vi håper at også andre finner interessant informasjon i meldingen.

Årsoppgjøret avlegges av rådmannen iht. kommunelovens § 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner, § 10.


Kommuneorganisasjonen har mange oppgaver og roller. Vi kan grovt dele disse i fire kategorier;
- Kommunen er først og fremst beiarsamfunnets viktigste tjenesteprodusent.
- Kommunen forvalter lokaldemokratiet og tar beslutninger som berører innbyggerne og samarbeidspartnere.
- Kommunen er forvalter av deler av lovverket og gir tillatelser eller avslag ut fra dette.
- Kommunen har sammen med næringslivet og innbyggere en viktig rolle som samfunnsutvikler.


Kommunens oppgaver er i hovedsak lovpålagte, men også selvpålagte oppgaver er av stor betydning og redegjort for i meldingen. Vi rapporterer også på andre måter til overordnet myndighet og til statistisk sentralbyrå, blant annet i den såkalte KOSTRA-rapporteringen. Rådmannen er tilfreds med at vi også dette året fikk rapportert regnskapstall og virksomhetsresultater slik at vi er med på de første offentlige statistikkene. Det betyr at en rekke data er tilgjengelig for alle på nett og at lesere fritt kan gjøre seg egne refleksjoner og sammenligne kommunens prioriteringer og resultater mot andre kommuner.

Rådmannen benytter anledningen og takker hver og en av de ansatte samt samarbeidspartnere, for de tjenestene som er gitt og de resultatene som er skapt i 2013.


God lesing!
Moldjord, 11. april 2014
Ole P. Nybakk
rådmann