Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
21. november kl. 14:13

Har du husket å registrere brønnen din?

Les mer clear

Avlastning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk. 

Avlastningstjenester kan gis på ulike måter og i ulikt omfang. Det kan for eksempel gis hjemmehjelp for å avlaste den som ellers har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet. For eldre kan avlastningen utenfor hjemmet for eksempel gis i form av en dagsenterplass eller et avlastningsopphold på sykehjem. For utviklingshemmede kan det gis døgnavlastning i egne avlastningsboliger, eventuelt timeavlastning i eller utenfor hjemmet. For barn med omfattende bistandsbehov kan det gis avlastning i egne barneboliger.

Avlastningen er ment å hjelpe pårørende:

 • ved å redusere omsorgsbelasting
 • ved å gi mulighet til å reise på ferier
 • ved å gi rom for fritid
 • ved å gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk

Målgruppe

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Avlastningen er ment å hjelpe den pårørende:

 • til å ha mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis
 • hindre utmattelse
 • ved å gi mulighet til å reise på ferier
 • ved å gi rom for normal fritid
 • ved å gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk

Kriterier/vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

 •     om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 •     om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 •     om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen


Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Skjema

Søknadskjema pleie og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Pleie og omsorg
Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og omsorgs avdelingen
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Ansvarlig enhet

Avdeling:Hjemmesykepleien
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-10-20 09:44