Avløp - offentlige avløpsanlegg

Generelt

Beskrivelse

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Målgruppe

Innbyggere, næringsliv

Kriterier/Vilkår

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Pris for tjenesten

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

Avgifter vann, kloakk og feiing 2016

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. Se § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Lov

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 27-2 Avløp
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Forskrift

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Forskrift om miljørettet helsevern

Retningslinje

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Klagemulighet

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19