Driftsutvalgsmøte 4. juni 2015

SAKSLISTE  Møteinnkalling

Orienteringer:
Teknisk avdeling orienterer om status for arbeidet med sikker vannforsyning.
Kommunalleder Lisbeth Movik orienterer om status for nye HDO-boliger


REFERATER


DELEGERTE VEDTAK


10/15 15/306
Godkjenning av protokoll


11/15 15/251
Søknad om støtte til boka "Minner fra Ramskjell"

 

Beiarn kommune, 28.05.2015
Anne Rita Nybostad
leder

Møteinnkalling