Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Generelt

Beskrivelse

Verdighetsgarantien skal sikre at du som mottar omsorgstjenester får en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Det skal tas hensyn til

 • at du har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand
 • at du har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
 • at du har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
 • at du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
 • at du får lindrende behandling og en verdig død
 • at du bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen
 • at du får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
 • at du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon

Målgruppe

Eldre

Kriterier/Vilkår

Du mottar omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Forskrift om en verdig eldreomsorg 

Regelverk

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrift

Verdighetsgarantiforskriften

Retningslinje

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Søknad IP-plan
Søknadskjema pleie og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
Helse og omsorg
8110 Moldjord

Klagemulighet

Du kan klage på at dine individuelle behov ikke blir ivaretatt eller på selve utførelsen av tjenesten.  Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan du også klage direkte til helsetilsynet i fylket.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Helse og omsorgs avdelingen
 • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
 • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

20.10.2017 09:51