Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjema o.l. til bruk for kommunalt ansatte

Registrering av HMS-avvik.

På denne siden finner du skjema for melding av HMS-avvik.

Meld fra om skader, farlige situasjoner, regelbrudd – eller kom med forslag til forbedringer for helse, miljø og sikkerhet i Beiarn kommune.

Hva er avvik?

Def.: "Mangler eller hendelser som kan medføre/har medført skade på menneske, miljø eller materiell".

Eksempel:

 • Skader på mennesker, miljø, bygg eller materiell
 • Farlige situasjoner eller nesten-ulykker
 • Vold og trusler
 • Brudd på rutiner og prosedyrer / lover og forskrifter
 • Du kan også foreslå forbedringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet i Beiarn kommune

Forhold som gjelder drift avklares lokalt på arbeidsplassen eller meldes til vaktmestertjenesten på ordinær måte. Eksempler på slike forhold er lyspærer som har gått, behov for mindre reparasjoner, behov for renhold, for varmt/for kaldt, etc. Vedvarende problemer bør imidlertid meldes som HMS-avvik. 

Hvordan melder du HMS-avvik?

I avviksløsningen vår har vi lagt vekt på at det skal være enkelt å melde avvik: Registrer avvik via Avviksskjema - HMS - Beiarn kommune og legg ved eventuell dokumentasjon i form av bilder.

Godt arbeidsmiljøarbeid

For en innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid – se Arbeidsmiljøguiden utarbeidet av Arbeidstilsynet for mere informasjon om blant annet;

 • Kjennskap til sentrale begreper
 • Innblikk i krav på arbeidsplassen og hvordan arbeidet skal gjøres sikkert
 • Gode råd og verktøy for å komme i gang

Visma Net Expense og Visma Enterprise

ENKLERE HÅNDTERING AV REISEREGNING OG UTLEGG 

For fremtiden må du som ansatt i beiarn kommune føre dine reiseregninger og utlegg på mobil og nett. Med webløsningen Visma.net Expense trenger du ikke lenger sende inn dine fysiske papir kvitteringene og fylle ut kompliserte utleggsskjemaer. Alt du trenger er tilgang til nett, og alle relevante data sendes automatisk inn i lønnssystemet etter å ha gjennomgått godkjenning på ordinær måte. 

 

På denne siden finner du brukermanualer og informasjon i forbindelse med pålogging til Visma Net Expense og Visma Enterprise. 
Får du problemer med pålogging eller andre ting kontakter du økonomiavdelingen. 
Hva er Visma Enterprise.pdf
Manual Visma Net Expense.pdf
Visma Enterprise og Visma Net Expense.pdf

Bruk av kommunal bil

Søknadsskjema for bruk av kommunal bil finner du her 
Søknadsskjema

 1. Bilen benyttes til tjenestereiser i Beiarn kommunes regi.
   
 2. Behov for bil meldes til servicetorget.  Fredag kl. 12.00 er frist for å søke for kommende uke. I tillegg til dato er det viktig at klokkeslett for avreise og ankomst er fyllt ut på skjemaet. Dersom det oppstår uforutsette reiser/behov for bil, ringer du servicetorget og sjekker om bil er ledig. Det vil ikke bli utbetalt kjøregodtgjøring for bruk av privatbil dersom bilen har vært ledig.
   
 3. Nøkler fås utlevert på servicetorget og leveres tilbake der, dersom ikke annet er avtalt.
   
 4. For fylling av drivstoff (diesel) finnes det et kort i bilmappen. Dette kan brukes på Best bensinstasjon, Circle K og 123-automater.
   
 5. Hvis du skulle være så uheldig å påføre bilden skade, skal dette meldes til servicetorget ved innlevering av nøkler. Ved forsikringsskade skal bruker skrive skademelding som sendes forsikringsselskapet.  Kopi leveres servicetorget.
   
 6. Den som låner bilen er ansvarlig for at det er minst halv tank når bilen leverse tilbake. Bilen leveres tilbake i «presentabel stand», dvs. ren og ryddig innvendig. Ved behov for større renhold meldes dette til servicetorget.
   
 7. Dersom flere melder behov for bilen på samme dag vil søknaden som lønner seg best for kommunen bli prioritert. Ved å melde inn reiser i god tid vil det også være større muligheter for servicetorget å videreformidle muligheten for at flere kjører sammen til ulike reiser både med kommunal bil og privatbil.

Innkjøpsportalen

Innkjøp innlogging 
Ajour sin hjemmeside

Kommunene i Salten regionen har etablert felles innkjøpsordning i "Samordnet Innkjøp i Salten", hvor Bodø er vertskommune. Kontoret har ansvar for inngåelse av rammeavtaler, bistand til kommunene og tjenesteenhetene i større anskaffelsesprosjekter, samt opplæring og veiledning innenfor anskaffelser, lov og regelverk for offentlige anskaffelser.

E-handel er innført med den elektronisk bestillingsløsningen A Jour innkjøp. Innkjøpskontoret har fire ansatte inklusiv innkjøpssjefen.

Sentrale oppgaver:
• Koordinering av anskaffelser, herunder rammeavtaler, større investeringskjøp og rådgivning i innkjøpsspørsmål 
• Veiledning og opplæring i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
• Utarbeidelse og utvikling av konkurransegrunnlag/avtaler 
• Videreutvikling av et tverrfaglig innkjøpssamarbeid med tjenesteenhetene i kommunene
• Oppfølging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser 
• Informasjon og veiledning til avdelingene/tjenesteenhetene 
• Leverandørutvikling

Prosjektservice AS arbeider med programvareutvikling og kompetansebygging innenfor offentlige anskaffelser. De har fokus på brukervennlighet og minimale krav til opplæring. All informasjon er samlet på et sted, noe som forenkler virksomhetens og tilsynsmyndighetenes oppgave med å kontrollere at lovpålagte oppgaver følges opp. 

For spørsmål angånde Ajour HMS, Brann og Vedlikehold rettes til kundeservice@pssu.no eller telefon 75640517.

Bestilling av tjenestereiser

Interkommunale selskaper

Oversikt over Interkommunale selskaper (IKS), hvor Beiarn kommune er medeier.

IKS er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av lov om interkommunale selskaper.

Interkommunale vannverk, arkivdrift og regionmuseer er typiske funksjonsområder for interkommunale selskaper.

For ytteligere informasjon trykk på bildet.

iris_salten.png


salten_brann.png
 


htms-salten.png

 

  salten_kommunerviskjon.png

 

Salten Regionråd

Regionrådet ble etablert i 1989. Hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale utviklingsoppgaver, samt å forene de ni kommunene i en felles regionalpolitikk. Det er en viktig oppgave å skape gode regionale møteplasser, som grunnlag for styrket tillit og samhandling. Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig.
 
Regionrådet består av ordførere, opposisjonsledere og rådmenn i de ni kommunene, og har et eget sekretariat med tre ansatte. Utviklingsoppgavene organiseres i egne prosjekter. I tillegg er egne administrasjoner knyttet til Salten Friluftsråd, Felles Ansvar i Salten og Salten Kultursamarbeid, underlagt regionrådet. Regionrådets virksomhet er finansiert av de ni kommunene, etter folketall. Utviklingsoppgavene har i tillegg betydelig ekstern finansiering fra fylke og stat.

 

logosalten.png

Trykk på bildet for å gå til regionrådest hjemmeside.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen leder den kommunale virksomheten. Rådmannen er den øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten

Sentraladministrasjonen består av rådmannskontoret, økonomiavdeling/kommunekasse og servicetorget.

Hovedansvarsområder er økonomisk planlegging og budsjett, regnskap, personalforvaltning, plan- og næringsarbeid og drift, vedlikehold og utvikling av kommunens edb-nettverk samt saksforberedelse til formannskap, kommunestyre, planutvalg og administrasjonsutvalg.

 

Servicetorget

Servicetorget har sekretæroppgaver for alle avdelinger i kommunen, herunder blant annet sentralbord- og informasjonstjeneste, kopiering, postbehandling / journalføring. Sekretariatet har ansvaret for kommunens felles arkiv, og for for- og etterarbeid i forbindelse med politiske møter. Det er servicetorget som administrerer tømming av private septiktanker, brøyteordning og feiing. Bostøtteordningen er også tillagt servicetorget.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et samarbeidsutvalg for og med hensikt i å bedre arbeidsmiljøet på en arbeidsplass. I et AMU sitter det med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakere. AMU deltar i planlegging og organisering av helse, miljø og sikkerhet(HMS)-arbeidet. AMU kan utarbeide egne HMS-dokumenter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeids- og læringsmiljøet. AMU er regulert i Arbeidsmiljølovens § 7-1. Alle ansatte kan sende inn saker til AMU.

I Beiarn kommune er disse representert i AMU for 2018 – 2020:

 

 

Marie Bergesen, leder                              Randi Aspmo

Torbjørn Grimstad, nestleder                   Ruth Marit Trones

Ingrid Watne Carlsen                               Leif Bjørnar Olsen

 

Nina Brulhart                                              Kari-Marie Sandvik Stenmark

Lisbeth Movik                                             Elisabeth Lilleeng

Freddy Olsen                                             Frank Movik

 

Hovedverneombud Tore Berntsen        Marit Kristensen

Publisert | Oppdatert 03. desember 2018

Skjema