Forslag til kommunedelplan Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2014-2024.

MELDING OM FØRSTE GANGS HØRING

Revidering av kPlan og ressursutvalget i Beiarn vedtok i sak 12/600 den 29.01. 2014, at fremlagt forslag til revidert kommunedelplan Anlegg for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2014-2024, legges ut til første gangs høring.ommunedelplan varsles i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-4.

Forslag til kommunedelplan legges ut til offentlig ettersyn.

Planens formål er å være et redskap og en rettesnor for kommunens engasjement rundt aktiviteter i tilknytning til kulturbygg, idrett og friluftsliv.

Planens formål:

Være et redskap og en rettesnor for kommunens engasjement innenfor kultur, idrett og allsidig fysisk aktivitet/friluftsliv :


- Bidra til folkehelse (jfr. Samhandlingsreformen og Folkehelseplanen)
- Tilrettelegge arenaer som utgangspunkt for fysisk aktivitet
- Understøtte kommuneplanens strategier og visjon
- Sikre mulige tilskudd av tippemidler
- Vise oppgavefordeling mellom kommunale, regionale og nasjonale anlegg
- Samhandle med lag og foreninger
 

Gjeldende plan kan sees på biblioteket i Beiarn kommune og  her

 

Spørsmål om planarbeidet rettes til Beiarn kommune, tlf: 755 69000 eller på e-post post@beiarn.kommune.no.  

 

Lag, foreninger, skoler og andre bes komme med innspill til denne kommunedelplanen.
 

Eventuelle innspill må fremmes elektronisk eller skriftlig til Beiarn kommune, 8110 Moldjord innen 18.3.2014.

 

Spørsmål til planarbeidet rettes til kulturkontoret v/Janne Berntsen, tlf: 755 69 034.