Grøfting - søknad om tilskudd

Generelt

Beskrivelse

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det fra 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar. Søknadsfrist til kommunen er 1. juni.

 

 

 

 

Målgruppe

Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

Samarbeidspartnere

Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

Regelverk

Forskrift

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker om tilskudd, må du bruke skjemaet fra Landbruksdirektoratet (lenken finner du nedenfor). Innvilget tilskudd utbetales etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra da søknaden ble innvilget.

 

Lenke til mer informasjon hos Statens landbruksforvaltning:

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#om-tilskuddet

 

 

Lenke til forskrift:

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Landbruk%20og%20mat/Milj%c3%b8tiltak/Forskrift%20om%20tilskudd%20til%20drenering%20av%20jordbruksjord.pdf?epslanguage=nb


Lenke til søknadsskjema:

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Landbruk%20og%20mat/Milj%c3%b8tiltak/S%c3%b8knadssjema%20-%20s%c3%b8knad%20om%20tilskudd%20til%20drenering%20av%20jordbruksjord.pdf?epslanguage=nb

 

 

Søknadsskjema

Miljøvurdering av drenering
Plan for drenering
Søknad om tilskudd til drenering

Klagemulighet

Kommunen fatter vedtak om søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du  klage videre til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

  • Navn: Landbruks- og kulturadministrasjon
  • Leder: Ågot Eide
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Kontaktenhet

  • Navn: Landbrukskontoret
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:20