Grunnskoleopplæring - permisjon / Søknad om fri

Generelt

Beskrivelse

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Lov

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Retningslinje

Retningslinjer for søknader om permisjon fra opplæring i grunnskolen i Beiarn kommune.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle søknader om permisjon sendes til og behandles av skolen. Søknad om permisjon skal normalt være skolen i hende i god tid – helst 4 uker før tidsperioden det søkes for. Dette for en best mulig saksbehandling og en eventuell mulighet til å anke. Ved søknad om permisjon benyttes eget skjema.

Søknadsskjema

Søknad om permisjon/fri fra opplæring i grunnskolen

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
Trones skole / Moldjord skole
8110 Moldjord

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Skoleadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Gyldig til

30.06.2018

Sist oppdatert

07.06.2017 09:29