Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om

  • barnets motoriske og psykososiale utvikling
  • amming og morsmelk
  • vaksinasjon
  • ernæring
  • språkutvikling
  • tannhelse
  • foreldrerollen
  • samliv
  • samspill
  • vold, overgrep og omsorgssvikt 

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Vaksinering for voksne og enkelte undersøkelser kan koste penger. Se prisliste.

Priser helsestasjonen, vaksiner o.l.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Retningslinjer

Helsestasjon 0-5 år

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. Åpningstid helsestasjonen:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.45

Jordmor er tilstede på torsdager, og ved behov.

Adresse: 8110 Moldjord. Besøkadresse; kommunehuset på Moldjord, inngang ved legekontoret.

Helsesøster Therese Maria Brodersen
Telefon 755 69132
Jordmor Anita Andreassen
Telefon 755 69133

E-postadresse: therese.brodersen@beiarn.kommune.no

På Moldjord helsestasjon jobber helsesøster og jordmor. Tjenesten er knyttet opp mot legekontoret og helsestasjonslegen.
Helsestasjonstjenesten er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn og unge mellom 0 og 20 år som bor eller oppholder seg i kommunen.
 
Alle gravide som er tilknyttet kommunal jordmortjeneste får tilbud om å gå til kontroller ved Moldjord helsestasjon. Her vil omsorgen gjennom svangerskapet bli tilpasset den gravides behov og foregå i et samarbeid mellom den gravides fastlege og helsestasjonens jordmor. Vi ønsker gjennom dette å skape et tilbud til den gravide som inneholder kontinuitet, økt fokus på trygghet og forberedelse til foreldrerollen.
    
Helsesøster tilbyr veiledning og setting av vaksiner i forbindelse med reiser og smitteforebygging.
 
Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig «drop-in»-tjeneste på skolen. Arbeidet innebærer samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. Helsesøster deltar også i undervisning i helserelaterte tema.
Skolehelsetjenesten er organisert ut fra helsestasjonen i Beiarn kommune. Helsesøster møter opp til faste dager i skolen og etter avtale med foreldre/barn/unge. Skolestartundersøkelsen gjøres på Moldjord helsestasjon.
 
Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon)
E-post: alarm@116111.no
 
Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler og omtales gjerne som barn og unges «bedriftshelsetjeneste». Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.  
Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?
 • Fysiske plager; kartlegge, når bør lege eller annen spesialist kontaktes
• Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet. Dette i følge nye Nasjonale retningslinjer for veiing og måling
• Syn og hørselstest
• Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
• Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.
• Foreldreveiledning; hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc.
• Vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
Helsestasjonen
8110 Moldjord

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og sosialadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-05-10 10:19