Hjelpemidler

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/Vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Rulator

Hjelpemiddeldatabasen
Nav Hjelpemiddelsentral
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Samarbeidspartnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Forvaltningsloven
Lov om folketrygd (folketrygdloven) kap. 10 Stønad for å kompensere for utgifter ...
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering ... § 9 Hjelpemidler og ergonomiske tiltak
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 22
Forskrift om hjelpemiddelsentralene

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Søknadsskjema

Her er besillings rutine:

Gjeldende bestillingsrutine:

 

Ved bestilling av hjelpemidler benytter du/dere e-posten til hjelpemiddelansvarlig Siw på e-post. : siw-heidi.lauritzen@beiarn.kommune.no  og kopi til Ørjan Kristensen på e-post: orjan.kristensen@beiarn.kommune.no

 

Du kan også benytte e-post hvis du behøver hjelp til å bringe eller hente hjelpemidler, samt reparasjoner av disse.

 

Du kan også nå oss på telefon 755 69 140.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

eller på e-post : siw-heidi.lauritzen@beiarn.kommune.no  og kopi til Ørjan Kristensen på e-post: orjan.kristensen@beiarn.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Pleie- og omsorgsadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:20