Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Generelt

Beskrivelse

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller har særlige behov, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpetiltakene kan være mange; støttekontakt, besøkshjem, avlastning, veiledning; foreldreveiledning fra Foreldrestøttekoordinator og Pmto o.l. Denne lista er uutømmelig.

 

Målgruppe

Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterier/Vilkår

Behov for hjelpetiltak må være dokumentert.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Misfornøyd med barnevernet?
Barnevernets hjemmeside

Regelverk

Lov

Forvaltningsloven
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kap. 4 - særlige tiltak
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-9. Frister og ileggelse av mulkt

Retningslinje

Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge (rundskriv Q-06/2010)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

Søknaden sendes til

Saltdal kommune

Barneverntjenesten

Kirkegata 23

8250 Rognan

 

Saksbehandling

Barnevernstjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. I så fall skal rapporten fra den sakkyndige sendes Barnesakkyndig kommisjon til vurdering. Kommisjonens vurdering av rapporten skal være barnevernstjenesten i hende før det fattes viktige beslutninger i saken.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Lisbeth
Etternavn: Movik
Tittel: Kommunalleder Pleie og omsorg
Telefon: 75 56 91 57
E-post: lisbeth.movik@beiarn.kommune.no

Ansvarlig enhet

  • Navn: Barneverntjernesten
  • Beskrivelse:

    Interkommunal tjeneste i samarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune.

  • Leder: Marit Nybakk
  • Besøksadresse: Kommunehuset,

Kontaktenhet

  • Navn: Helse- og sosialadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Gyldig til

30.06.2017

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19