Innledning

Beiarn kommune sender med dette utkast til lokal forskrift om bruk av vannscooter/motorfartøy i sjø, vann og vassdrag i Beiarn kommune.

Bakgrunn og behov

Vannscooterforskriften ble opphevet 18. mai 2017 noe som medførte at vannscootere kan brukes på lik linje med båter. Ferdsel med vannscootere er regulert i motorferdselloven som fastsetter at motorferdsel, herunder bruk av vannscootere, er forbudt i innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. I tillegg til dette generelle forbudet har kommunen flere muligheter til å gi lokale reguleringer av fart og bruk av kommunens elver og innsjøer.

Opphevingen av vannscooterforskriften medførte et frislipp av vannscooterbruken i Norge. Dette frislippet med påfølgende økt bruk av vannscooter kan ha en rekke negative konsekvenser for naturen, miljøet og eksisterende bruk og aktivitet i og rundt våre vassdrag. I lys av dette ble det øvd et stort påtrykk fra naturverninteresser, friluftsorganisasjoner, privatpersoner og andre berørte parter og instanser om innføring av lokale reguleringer av fart og bruk av kommunens elver og innsjøer.

I Beiarn kommune er all motorferdsel på elver og innsjøer unntatt Beiarelva, Øvre Nævervatnet og  Ramskjellvatnet og Arstaddalsdammen forbudt siden disse er mindre enn 2 kvadratkilometer, eller inngår ikke i et større farbart vassdrag.

Forskriften sendes ut på høring etter vedtak i plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune.

Forskriften:

Forskrift om bruk av vannscooter/motorfartøy i vann og vassdrag i Beiarn kommune

Fastsatt av Beiarn kommune xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 § 4 tredje ledd og lov 17. april 2009 nr. 19 § 13.

§ 1. Formålet med denne forskrift er ut fra et samfunns- og naturmangfoldsmessig helhetssyn å regulere bruken av vannscootere/motorfartøy med sikte på å verne om naturmiljøet og trivselen i og på sjø, vann og vassdrag i Beiarn kommune.

§ 2. Bruk av vannscooter i vann og vassdrag i følgende vann og vassdrag i kommunen er forbudt.

a. Beiarelva ned til Moldjordbrua.

b. Alle innsjøer.

§ 3. I sjøer større enn 2 kvadratkilometer kan det i spesielle tilfeller gis dispensasjon fra forbudet.

§ 4. For områdene nedenfor Moldjordbrua og utover Beiarfjorden er maksimalt tillatt  hastighet 5 knop innenfor et belte på 100 meter fra land.

§ 5.  Forbudet i § 1, bokstav a gjelder strekningen fra Moldjordbrua og så langt Beiarelva går oppover dalen.

§ 6:  Denne forskrift trer i kraft xx.xx.xxxx

Innspill

Beiarn kommune ber om at høringsinnspill sendes skriftlig som brev til:

Beiarn kommune
Kommunehuset
8110 Moldjord

Eller som e-post til: post@beiarn.kommune.no

Høringsfirst er satt til 24.08.2018. Dette gir en høringsfrist på 6 uker fra dato.