Høring på sak om endring av skolestruktur i Beiarn kommune

Beiarn kommune inviterer høringsparter og andre til å komme med høringsuttalelse vedrørende sak om endring av skolestruktur, saksnr.16/1208. Denne skal til behandling i Driftsutvalget 8. mars og Kommunestyret 15. mars. (NB Nye møtedatoer og ny høringsfrist)


Vedlagte saksfremlegg ligger til grunn for saken. Det vises i saken også til tidligere utredning «Beiarskolen inn i fremtiden – Utredning av skolestruktur i Beiarn kommune, 2015» Denne finnes på kommunens hjemmeside og en kan få den som kopi ved forespørsel.

Høringsparter i denne saken er FAU og SU ved skolene og barnhagen, skolens rådsorganer, organisasjonene og Nordland Fylkeskommune. Disse tilskrives spesielt. Det er også åpent for andre til å komme med innspill. Lag, foreninger og enkeltpersoner inviteres dermed til å uttale seg i saken. Det må gå frem av innspillene hvem som har uttalt seg og de skal være underskrevet.

Høringsfrist: 23. februar 2017

Innspill/merknader merkes med: «Høringsuttalelse skolestruktur», og sendes skriftlig til:
Beiarn kommune
8110 Moldjord
Eller på e-post til:
post@beiarn.kommune.no

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune
Tone Gundersen Opli
Leder Oppvekst