Interne utlysninger

14 % rekrutteringsstilling assistent Beiarn sykehjems kjøkken

14 % rekrutteringsstilling som miljøterapeut/miljøarbeider i PU-tjenesten

100 % Fagkoordinator

70,42 % stilling som miljøterapeut i PU - tjenesten + 14 % stilling i hjemmesykepleien

 

Søknadene skal sendes elektronisk via vårt søknadsskjema   

Hvem kan søke på internt utlyste stillinger i Beiarn kommune:
  Fast ansatte.
 Midlertidig ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold på utlysingstidspunktet jfr. HTA.
 Midlertidige ansatte som har hatt et arbeidsforhold i kommunen i løpet av de siste 6 mnd. fra utlysningstidspunktet.
 Personer som har lærlingkontrakt i kommunen kan søke på intern stilling 6 mnd. før utløpet av lærlingperioden og 6 mnd. etter endt lærlingperiode.

Følgende arbeidstakergrupper faller utenfor ordningen med intern utlysning:
 Personer på praksisplass / hospitering, sysselsettingstiltak eller eksterne attføringstiltak.

Rangordning ved fortrinnsberettigede etter ulike bestemmelser
 De som er oppsagt grunnet arbeidsgivers forhold
 Utvidelse av delstillinger etter arbeidsmiljøloven § 14-3
 Utvidelse av delstilling etter tariffavtale