SAKSLISTE          Innkalling  Formannskapets innstilling til budsjett    Oppdatert referatsaker  Møteprotokoll

Referater

59/16 16/1172 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret.

60/16 16/1126 Kommuneplanens samfunnsdel - Vurdering og spørsmål om behov for revidering/delrevidering

61/16 16/824 Rullering av handlinsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv

62/16 16/1179 Regulert investeringsbudsjett 2016 - saksdokumenter ettersendes

63/16 16/1148 Hovedplan vei - Handlingsplan 2017 - 2020 Prioritering av opprustning kommunale veier

64/16 16/1 029 Plan for selskapskontroll 2016-2019

65/16 16/1028 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019

66/16 16/1057 Møteplan 2017

67/16 16/980 Søknad om redusert skjenkegebyr - behandlinsrutiner

68/16 16/1105 Retningslinjer og mandat for eldrerådet

69/16 16/1107 Retningslijer og mandat for rådet for likestilling av funksjonshemmede

70/16 16/1116 Valg av representant til Salten regionråd 2015 - 2019

71/16 16/1117 Suppleringsvalg til formannskapet, driftsutvalget og samarbeidsutvalget Moldjord skole

 72/16 16/1042 Destinasjonsstrategi Salten

73/16 16/692 Budsjett 2017

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicekontoret i Beiarn kommune.

Beiarn kommune, 01.12.2016

Monika Sande ordfører