Kommunestyremøte 18. juni 2014

Tematime: Orientering om Salten Regionråd v/Kjersti Bye Pedersen

Orientering fra SNN Forvaltning og Revisjonssjefen i forbindelse med behandling av sak 13/210 - Reglement for finansforvaltning.

Referater

28/14 14/334

Godkjenning av protokoll

29/14 13/210

Reglement for finansforvaltning

30/14 12/27

Nye tjenesteavtaler - tilsetting av turnusleger og ledsaging av pasienter til behandling i spesialisthelsetjenesten

31/14 12/639

Flyktninger

32/14 13/191

Rapport finansforvaltning 2013

33/14 13/740

Søknad om tilsagn erverv av tomt i Tvervik gnr. 50/56

34/14 12/1163

Troliveien veilag sa - søknad om utgiftskompensasjon

35/14 14/329

Handlingsplan trafikksikkerhet 2015 - 2018

36/14 14/300

Rammetimetall og stillingshjemler skoleåret 2014-2015

37/14 14/313

Regjeringens arbeid med ny kommunestruktur – Beiarn kommunes arbeid og tilpasning.

38/14 14/308

Ny bredbåndsløsning

39/14 12/398

Reglement for Beiarn kommunestyre - rutiner for godkjenning av protokoll for alle underutvalg

40/14 12/124

Kommuneplanens samfunnsdel

41/14 12/525

Kommunale låneopptak - høringsuttalelse til lovendringsforslag.

 

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på biblioteket og servicetorget.  Kan lastes ned her. Vedlegg til innkalling

Kl. 13.00 blir det rømmegrøt på vertshuset. Kommunestyrets medlemmer drar deretter til

Tvervik på befaring før behandling av sak 13/740 - erverv av tomt.

 

Beiarn kommune, 06.06.2014

Monika Sande
ordfører