SAKSLISTE     Innkalling (pdf)   Sakspapirer sak 52/16     Møteprotokoll

Tematime: Nærpolitireformen.
Prosess Budsjett og Økonomiplan.
Orienteringer fra administrasjonen.

Referater
Delegerte vedtak
Delegerte vedtak.

45/16 16/935 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret
46/16 16/822 Søknad om permisjon fra politiske verv
47/16 16/886 Søknad om fritak fra poltiske verv
48/16 16/868 Valg av forliksråd 01.01.2017 - 01.01.2021
49/16 16/890 Ny kommunelov
50/16 16/901 Brøyting av private veier 2016 - 2017 Brøytesatser
51/16 16/798 Søknad om endring av salgsbevilgning - COOP Beiarn og Misvær SA
52/16 16/825 Høringsuttalelse - Høring på endringsforslag i konsesjonslov, jordlov og odelslov - Saksdokumenter ettersendes.

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Beiarn Folkebibliotek og Servicetorget.

Beiarn kommune, 09.09.2016
Monika Sande ordfører

Innkalling  Sakspapirer sak 52/16       Møteprotokoll