SAKSLISTE            Møteinnkalling  Møteprotokoll

Tematime: Orientering fra Salten Brann, IRIS og Helse-og miljøtisyn Salten.


REFERATER


30/16 16/378 Godkjenning av protokoll 20.06.2016


31/16 16/317 Kommunestruktur - Nullalternativet, konsekvenser av å fortsette som egen kommune


32/16 16/375 Planarbeid og plandokumenter for 2016 - 2020 Gammel sak 16/143


33/16 16/360 Valg av lagrettmedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett, meddommere til Salten tingrett og jordskiftemeddommere til Salten jordskifterett


34/16 16/356 Forvaltning av finansielle aktiva - Kommunal handlingsregel


35/16 16/371 Reglement for finansforvaltning


36/16 16/358 Finansrapportering, gammel sak13/191


37/16 16/366 Regulert budsjett 2016


38/16 16/370 Næringsbygg Trones 

39/16 16/363 Ressurs og rammetimetall 2016 - 2017


40/16 16/365 Vedtekter SFO


41/16 16/362 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020


Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget og Biblioteket i Beiarn.


Beiarn kommune, 10.06.2016
Monika Sande
Ordfører.

 Møteinnkalling  Møteprotokoll