SAKSLISTE                                                 Møteinnkalling       Møteprotokoll

Tematime: Kommunens næringsarbeid
                  Økonomiplan og budsjettprosessen

Referater

Delegerte vedtak

31/17 17/528 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret

32/17 17/517 Vurdering av plassering av ledig likviditet

33/17 16/979 Salten regionråd - Rådets rolle og fokus

34/17 17/381 Vedtekstendring Salten regionråd

35/17 16/358 Finansrapportering - Resultat og rutiner

36/17 16/761 Regional plan om vannkraft - Politisk prioritering av fosser

37/17 17/474 Søknad om kjøp av tilleggsareal til tomt i Holmen boligfelt

 38/17 17/539 Brøtesatser private veier 2017-2018 - Driftsutvalgets innstiling ettersendes.

39/17 16/663 Salten Brann IKS - Medlemsskap forVÆærøy kommune - Driftsutvalgets innstiling ettersendes.

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn kommune.

Beiarn kommune, 18.09.2017

Monika Sande Ordfører.