Matrikkel - retting

Generelt

Beskrivelse

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).  Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Hvis feilen stammer fra andre registre, som for eksempel grunnboken eller folkeregisteret, skal kravet sendes videre dit. Opplysninger om grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning (eller tilsvarende) kan bare rettes med grunnlag i ny oppmålingsforretning.

Målgruppe

Grunneiere og festere

Kriterier/Vilkår

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter, må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ikke kreve gebyr for retting.

Beslektede tjenester

Regelverk

Lov

Forvaltningsloven
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining

Forskrift

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 10 Retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du fremsetter krav om retting overfor kommunen. Hvis rettingen gjelder opplysninger som angår en annen instans, vil kommunen sende kravet videre dit for avgjørelse, eventuelt til uttalelse.

Vedlegg

Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Kommunen vil vurdere om det foreligger en feil og om du har tilstrekkelig dokumentasjon for kravet ditt. Kravet til dokumentasjon vil avhenge av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan opplysningene er hentet inn opprinnelig. I mange tilfeller vil retting i matrikkelen være en rent administrativ oppgave uten at det gjøres noe vedtak. Parter som endringen vil ha betydning for, skal underrettes.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klagemulighet

Hvis du får avslag på kravet om retting, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Deling og oppmåling
  • Leder: Frank Movik
  • Telefon: 75569080
  • Epost frank.movik@beiarn.kommune.no
  • Besøksadresse: Beiarn kommune 8110 Moldjord
  • Åpningstid: sommertid 08.00-15.00 Vintertid 08.00 -15.45

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19