Møte i plan og ressursutvalget 20. november 2014

SAKSLISTE      Hele innkallingen (PDF)

Referater


Delegerte vedtak


40/14 12/452
Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026, Forslag til høringsdokument, 1. gangs behandling og offentlig ettersyn


41/14 14/317
Budsjett 2015 - ettersendes


Beiarn kommune, 13.1 1.2014
Bror hemminghyt
Leder.