Møte plan- og ressursutvalget 29. januar 2014

Referater

Delegerte vedtak

1114 12/600
Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv

2/14 13/714
Søknad om fradeling av fallrett

3114 13/513
Tilbygg hytte Sandmoen, med dispensasjonssøknad

4/14 13/207
Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper - forskrift.

5114 13/726
Eiterjord grunneierlag SA - Søknad om dispensasjon mototrferdsel i utmark for transport av utstyr til gjeterbu ved Kvalvatn

6114 13/730
Skadefellingslaget -  Søknad om dispensasjon mototrferdsel i utmark for utkjøring av åte

Innkalling
Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv