Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

 • skogkultur og kvalitetsutvikling
 • miljøtiltak
 • nybygging og ombygging av skogsveier
 • skogbruksplanlegging og miljøregistrering
 • skogsdrift med taubane, hest, o.a.
 • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket
 • tømmerkaier og terminaler
 • skoggjødsling (se egen beskrivelse)
 • skogplanting (se egen beskrivelse)

Se mer informasjon hos Landbruksdirektoratet.

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier/Vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

 • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
 • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Naturmangfoldloven §§ 8-12.

Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket §§ 4, 5, 6, 7.

Lov

Forvaltningsloven
Naturmangfoldloven

Forskrift

Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket
Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Retningslinje

Lokale tiltaksstrategier for miljø og næringstiltak i landbruket 2014-2017

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hver tilskuddsordning har et eget søknadsskjema. All informasjon om søknadsfrister og søknadsskjema finnes på denne siden hos Landbruksdirektoratet, Tilskuddsordninger i skogbruket.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaene ligger tilgjengelige her.

 • Veibygging: SLF-902, SLF-903, SLF-904
 • Skogkultur og kvalitetsutvikling: SLF-909
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering: søkes hos fylkesmannen
 • Tømmerkaier og terminaler: søkes hos Landbruksdirektoratet
 • Skogsdrift med taubane: SLF-916
 • Miljøtiltak: SLF-911
 • Skoggjødsling: søkes hos kommunen
 • Skogplanting: SLF-909
 • Andre tiltak: ta kontakt med kommunen
Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
Skjema fra Statens landbruksforvaltning (skogbruk)

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Ta kontakt med oss i kommunen for mer informasjon om tilskuddene, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjemaene.

Saksbehandlingstid

Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Mads
Etternavn: Forsell
Tittel: Fagleder skog, utmark, miljø
Telefon: 75569031
E-post: mads.forsell@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Sist oppdatert

26.06.2017 09:30