Nedgravde oljetanker

Generelt

Beskrivelse

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om

  • tankens størrelse 
  • konstruksjon 
  • korrosjonsbeskyttelse 
  • alder 
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet.

Det kan bli forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020.

Målgruppe

Huseiere/grunneiere

Kriterier/Vilkår

Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Regelverk

Lov

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 Plikt til å unngå forurensning

Forskrift

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff ...

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke på "gule sider" på Internett etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. 

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19