§ 1 KOMMUNENS VÅPEN OG FLAGG

 

  1. Beiarn kommunes våpen har ikke offisiell godkjenning og er derfor å betrakte som et varemerke/ logo.

 

(2) Våpenet

Våpenet er: En furu i gull på grønn bunn.

 

(3) Flagget

Beiarn kommunes våpen/ logo kan ikke benyttes i flagg.

Kommunens våpen/ logo kan gjengis på vimpel, banner, faner og lignende.

 

(4) Våpenets og vimpelens innehaver

Kommunen har rettighetene til våpenet.

Kommunen bestemmer våpenets og vimpelens praktiske bruk.

 

§ 2 GENERELL BESTEMMELSE

 

Våpenet og vimpelen skal alltid framstå

  •  som viktige symboler for kommunen
  •  på en klar og entydig måte
  •  med en tilfredsstillende kvalitet
  • uten å være plassert sammen med uvedkommende kjennetegn, bilder eller tekst

            

 

3 HVEM SOM KAN BRUKE VÅPENET

 

(1) Våpenet kan brukes av kommunens folkevalgte organer, administrasjon og etater.

 

(2) Andre skal ikke bruke våpenet uten at å ha innhentet skriftlig tillatelse fra kommunen. For å gi slik tillatelse kan kommunen sette vilkår, blant annet for hvordan våpenet skal bli gjengitt og anvendt.

 

(3) Andre kan likevel fritt bruke våpenet som ren dekorasjon, til informasjon, folkeopplysning og lignende, men bare hvis slik bruk ikke kan gi inntrykk av å være foretatt av kommunen.

 

 

§ 4 NÅR VÅPENET KAN BRUKES

 

(1) Våpenet kan kommunen bruke når den utøver kommunal myndighet. Denne bruken kan være som kjennetegn, eiermerke eller til annen identifikasjon.

 

(2) Våpenet kan kommunen bruke i informasjon, folkeopplysning, kommunikasjon og dekorasjon, for eksempel som lite jakkemerke i metall.

 

(3) Våpenet kan kommunen bruke til kjennetegn, informasjon og dekorasjon blant annet på brevpapir, internett, kunngjøringer, gjenstander, bygninger, kjøretøy, skilting og andre steder der våpenet egner seg. Beiarn kommune kan ikke bruke våpenet ved offentlig flagging.

 

 

§ 5 HVORDAN VÅPENET SKAL BRUKES

 

(1) Våpenet skal vanligvis bli plassert øverst. Våpenet skal ikke være en bakgrunn eller et underordnet mønster. Dette er likevel ikke til hinder for å fortsette innarbeidete bruksmåter som for eksempel på kumlokk.

 

(2) Våpenet skal stå alene og mest mulig fritt i forhold til tekst og andre elementer. Skal kommunens navn stå sammen med våpenet, kan navnet stå under våpenet eller i sirkel rundt. Navnet kan stå til høyre for våpen som har skjoldform, men da slik at skriften ikke kommer høyere enn øvre skjoldkant.

 

(3) Ved sammenstilling med riksvåpenet, skal rekkefølgen være at dette blir satt foran kommunens våpen. Andre statlige våpen og kjennetegn som har heraldisk karakter eller som er i fast og varig bruk, settes etter kommunens våpen. Fylkeskommuners våpen settes foran kommuners våpen. Øvrige statlige og fylkeskommunale merker skal normalt ikke brukes sammen med kommunens våpen.

 

(4) Ved sammenstilling med andre fylkeskommuners og kommuners våpen, skal rekkefølgen ha sakelig grunn, så som alfabetisk eller geografisk nærhet. De sammenstilte våpnene bør ha en samordnet formgivning.

 

(5) Våpenet skal ikke brukes på en måte som gjør at det kan bli oppfattet som privat kjennetegn, for eksempel firmamerke, varemerke, foreningsemblem eller lignende.

 

(6) Privat kjennetegn, logo eller annet merke bør ikke stilles sammen med våpenet.

 

 

 

§ 6 VÅPENETS FORM OG UTFØRELSE

 

(1) Våpenet skal brukes med sine farger, når det ikke er særlig grunn til noe annet. Metallet gull kan gjengis som farge gult.

 

(2) Brukes våpenet i svart/hvit gjengivelse, skal våpenet være i strektegning (kontur) eller i silhuett slik at farge gjengis som svart og metall som hvitt.

 

(3) Brukes våpenet i annen ensfarget gjengivelse, bør våpenet være i strektegning (kontur).

 

(4) Når våpenet brukes med skjold, skal våpenfiguren være tilpasset skjoldformen. Forskjellige skjoldformer kan brukes.

 

(5) Våpenet kan brukes frittstående, det vil si uten skjold, dersom det framstår klart at det er våpenet som brukes.

 

(6) Våpenet kan gjengis i ulike teknikker, materialer og stilarter, på betingelse av at våpenets innhold er den samme.

 

(7) Våpenet skal utformes og gjengis i en god teknisk kvalitet. Dårlig kvalitet på grunn av slitasje eller lignende, skal ikke forekomme.

 

(8) Våpenet skal gjengis speilvendt for å peke i fartsretningen på kjøretøy, uniform og lignende. Våpenet kan være speilvendt av annen særlig grunn, så som mot en talerstol.

 

(9) Våpenet kan gjengis i segl, stempler og lignende.

 

 

 

§ 7 BRUK AV BORDFLAGG, VIMPEL, BANNER OG FANER

 

(1) Flagget kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller som vimpel, til kommunens bruk. Bordflagg kan gis som gave til vennskapskommune eller slik kommunen bestemmer.

 

(2) Flagget kan utføres som vimpel med våpenfigur ved stangen.

 

(3) Frittstående våpen uten skjoldform kan settes øverst på loddrett hengende

banner.

 

(4) Våpen med skjoldform kan settes øverst eller midt på kommunale faner. Våpenets form og utførelse skal være i samsvar med § 6.

 

(5) Ideell forening og organisasjon som hører hjemme i kommunen, kan etter søknad få tillatelse til å ha våpenet i fane slik som i pkt 4 ovenfor. Våpenet skal ikke gjengis på en slik måte at det virker som kommunen selv opptrer.


 

§ 8 MISBRUK

 

Beiarn kommune er ikke underlagt den samme rettslige vern mot uhjemlet bruk eller misbruk som godkjente kommunevåpen, men via lov om opphavsrett til åndsverksloven. Brudd på normalreglene vil bli håndtert deretter.