Orientering om Govddesåga Kraftverk

govdes.jpg

 

Kort om prosjektet

Steinbruddet i dammen hvor tunnelmassene skal tippes
Steinbruddet i dammen hvor tunnelmassene skal tippes.

 

Tekniske data
Govddesåga kraftverk vil få en årsproduksjon på omlag 58 GWh fra en installert effekt på 28,3 MW. Kraftverket har ikke magasin og vil kjøre etter vannføringen i Govddesåga. Det betyr at produksjon vil være på topp under snøsmeltingen om våren/sommeren.

Vannveien
Kraftverket skal utnytte fallet i Govddesåga mellom kote 546,5 og Arstaddalsdammen kote 324-334. Govddesåga er allerede overført til Arstaddalsdammen i forbindelse med Sundsfjordutbyggingen på 60 tallet.

Tunnelmasser
Tunnelmassene vil bli deponert i Arstaddalsdammen ved det gamle steinbruddet.

Kraftstasjonen
Selve kraftstasjonen skal plasseres ca. 300 m inne i fjellet øst for eksisterende dam. Den vil bestå av 3 ulike turbiner som skal kjøre etter vannføringen i Govddesåga.

Inntaksområdet
I Govddesdalen vil det bli etablert en inntaksdam der hvor dalen flater ut. Dammen vil gi et fast  annspeil på kote 546,5. I tilknytningen til dammen vil det bli etablert luke og et lite lukehus. Strøm og signaler vil bli overført gjennom vannveien. I konsesjonen er selskapet pålagt å slippe minstevannføring fra den nye dammen og ned til eksisterende inntak.

inntaksområdet etter etablering av dam
Inntaksområdet etter etablering av dam

Nettilknytning
Kraftverket skal tilknyttes nettet via en ny 132 kV linje fra Arstaddalen til Sundsfjord. Like utenfor adkomsttunnelen vil det bli etablert transformering og et lite koblingsanlegg. Transformeringen vil også bli en del av 22 kV nettet i området og vil styrke strømforsyningen til Beiarn. Eksisterende 22 kV  linje vil bli revet fra Arstaddammen til hengebro ved Sokum.

Framdrift
Anleggsarbeidene startet sommeren 2013 og skal pågå til sommeren 2016. I første omgang er det driving av tunnelen fra Arstaddalen og opp til inntaket. Planen er at tunnelarbeidene skal være ferdig våren 2015. Da vil arbeidet med stasjonen starte med montasje av turbiner og generatorer.   Arbeidene i inntaksområdet vil pågå sommeren 2014 og 2015. Parallelt med dette vil det bli bygget ny 132 kV linje fra Sundsfjord til Arstaddalen.

Adkomst Arstaddalen
Adkomsten til dalen vil omtrent bli som normalt, men av sikkerhetshensyn kan det bli begrensninger i enkelte perioder og områder. Dette gjeldert spesielt i vinterhalvåret siden Arstaddalen er svært  rasutsatt. For å regulere adkomsten om vinteren er det satt opp en låst bom ved Reingården . Om sommeren er det bom ved Govddesåga. Følg opplysningene som framgår på skilt. Når anlegget er ferdig vil det bli etablert et båutsett i tippmassene i det gamle steinbruddet. Dette vil være en innfallsport til Lahku Nasjonalpark. Båtutsett i anleggsperioden må avtales med byggeleder Ivar Wiik  tlf. 91695734

Arstaddalsdammen - fra sør mot nord
Arstaddalsdammen - fra sør mot nord

Entreprenører
Govddesåga kraftverk har delt opp prosjektet i flere kontrakter. Pt. er det inngått kontrakter med følgende entreprenører:

Kontrakt Entreprenør
Prosjektering Sweco
Bygg og tunneler Fauskebygg AS
Elektro - mekanisk Andritz Hydro AS
132 kV linje Otera Infra AS
Rør Br. Dahl AS
Luker Lysaker & Thorud AS

Brakkerigg
Fauskebygg AS har etablert brakkerigg på det gamle riggområdet i Arstaddalen ved utløpet av Govddesåga. Her vil de fleste anleggsarbeiderne bo under gjennomføringen av prosjektet. Det er også etablert en liten brakkerigg ved inntaksområdet.

Om Govddesåga kraftverk AS
Govddesåga kraftverk AS er et vannkraftselskap eid av SKS Produksjon AS med 55,9%, Statskog Energi Beiarn AS med 34% og Clemens kraftverk AS med 10,1%. Selskapet ble stiftet for utbygging og drift av Govddesåga kraftverk i Arstaddalen i Beiarn kommune.

Kontakt
Daglig leder Rune Stensland – tlf. 901 101 97 rune.stensland@sks.no
Byggeleder kraftverk Ivar Wiik – tlf. 916 95 734 ivar@ingwiik.no
Prosjektleder linje Per Sivertsen – tlf. 975 81 208 per.sivertsen@statskog.no

Kontaktperson Beiarn kommune
Teknisk sjef Frank Movik – tlf. 992 49 598. frank.movik@beiarn.kommune.no