Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)

Generelt

Beskrivelse

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt.

Målgruppe

Skattepliktige som ikke er i stand til å betale hele eller deler av den skatten de skylder.

Kriterier/Vilkår

Du kan få utsettelse med innbetaling av skatte- og avgiftskrav hvis du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan være dødsfall eller alvorlig sykdom. Skattekravet kan settes ned eller frafalles hvis din betalingsevne er varig svekket. 

Samarbeidspartnere

Skatteoppkreveren (kemner/kommunekasserer), Skatteetaten

Regelverk

Lov

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 15 Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse – lempning

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

  • navn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
  • antall forsørgede og deres alder
  • opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnslikning
  • hvilke krav som søkes ettergitt
  • opplysning om eventuell sykdom
  • oppgave over faste utgifter
  • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.

Vedlegg

Kopi av selvangivelse for de siste to årene, eventuelt siste likning.

Søknaden sendes til

Skatteoppkreveren i Beiarn
8110 Moldjord

Saksbehandling

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har skattekontoret avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.

Skatteutvalget i Skatt Nord treffer avgjørelse etter innstilling fra skatteoppkreveren.
I saker som gjelder ettergivelse av skatt for mer enn kr 200 000 blir avgjørelsen å treffe av departementet etter forslag fra skatteutvalget.

Klagemulighet

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

01.02.2017 09:28