Renovasjon

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Beiarn kommune er med i interkommunalt avfallsselskap (IRIS) som gjør innsamling av husholdningsavfall I kommunen. Det er også Miljøtorg på Høyforsmoen.

Miljøtorg Beiarn

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Renovasjon 2017

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lov

Forurensningsloven

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:20