Skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av Fv 812 og 813

Kommunene Beiarn, Bodø og Saltdal har i felleskap initiert et skisseprosjekt for å se på nye vegløsninger langs utvalgte strekninger for fylkesvegene 812 og 813. Fv.812 er transportrute mellom Saltstraumen (fv.17) og Saltdal (E6), og er den eneste forbindelse til Beiarn kommune (fv. 813).

Målet for dette prosjektet har vært å se på alternative løsninger langs utvalgte strekninger på fv.812 og
fv.813 som vil bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på veinettet. Videre se på alternativer som
vil korte ned på kjøreavstand for flest mulige trafikanter.


Følgende delstrekninger har vært vurdert:
 Fv.812 Tuv-Koddvåg
 Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen/Børelv og Hoset/Bue/Oldereid.
 Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia
 Fv.813 Utbedringer over Beiarfjellet.

Se mer om prosjektet her