Skjema

Generelt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Regelverk

Lov

Forvaltningsloven
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Retningslinje

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

 Her finner du kommunens skjemaer.
Ffor mer informasjon, kontakt den avdelingen som er ansvarlig for tjenesten. Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte, så kontakt servicetorget og de hjelper deg videre.

De når du på telefon 755 69 000

Maskinrapport (brøytere)
Skjema for utmelding
Skjenkebevilling - ambulerende / enkel anledning
Søknad IP-plan
Søknad om barnehageplass
Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark
Søknad om ledsagerbevis
Søknad om permisjon, oppsigelse eller økning av barnehageplass
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen PDF
Søknad om tilskudd til idrettsanlegg
Søknad om utslippstillatelse
Søknad parkeringstillatelse forflytningshemmede
Søknad sfo-plass
Søknad/forslag på kandidat til kulturstipend
Søknadskjema pleie og omsorgstjenester
Søknadsskjema for elevopptak
Tillatelse fra foresatte om spilling i Barne og ungsklubben .paintbal.
søknad om bevilgning til salg av øl
søknad om bevilgning til skjenking av alkohol
søknad om tilskudd til grendehus

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Servicetorget
  • Telefon: 75 56 90 00
  • Epost post@beiarn.kommune.no
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD
  • Åpningstid: 15.05 - 01.09 08:00-15:00, 01.09 -14.05 08:00-15:45

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:20