Tannhelsetjeneste

Generelt

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

Tannhelsetjenesten i Beiarn

Barn og unge i Beiarn i alderen 3-18 år innkalles til tannhelsesjekk ved tannlegekontoret i Misvær ca. hver 18 mnd. Dette dersom barnet har god tannhelse og ikke trenger tettere oppfølging. Annen oppfølging avtales mellom tannhelsetjenesten og barnets foresatte.

Første innkalling skjer ved 3 års alder og foresatte oppfordres til å følge barnet sitt til og med småskoletrinnet. Etter dette kan barnet følge buss som settes opp av Fylkeskommunen tur/retur Beiarn i skoletiden.

Fluor

Helsetilsynet anbefaler bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet.  Tannbørsting med fluortannkrem morgen og kveld sikrer regelmessig tilførsel av fluor. Bruk av andre fluorpreparater i tillegg bør planlegges i samarbeid med tannhelsepersonell på bakgrunn av individuelle behov.

Fluortabletter fås gratis på Moldjord helsestasjon. Dette og fluorskyllevann fås på tannlegekontoret i Misvær

 

MISVÆR TANNKLINIKK TLF. 755 38244

For mer informasjon se retningslinjer for helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid:

http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/veiledningsserien/tenner_livet_ik-2659.pdf

Målgruppe

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Pris for tjenesten

For de tre første gruppene er tjenesten gratis. Kommunen kan gi støtte til tannbehandling (etter pasient- og brukerrettighetsloven) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold. Nav Trygd har egne regler om støtte til tannbehandling ved sykdom.

Beslektede tjenester

Regelverk

Lov

Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 5-6 Tannlegehjelp
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 1-3 Definisjoner
Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

Forskrift

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom
Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten

Retningslinje

Rundskriv I-1/2016 Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester
Tannhelsetilbud til rusmisbrukere (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Faller du inn under en av de prioriterte gruppene, trenger du ikke søke om tjenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gi melding hvis du eller barna dine ikke blir fulgt opp.

Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Ta kontakt med Nav Trygd for støtte til tannbehandling i forbindelse med sykdom.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til det organet som fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Gyldig til

30.06.2017

Sist oppdatert

10.05.2017 10:20