Skjenkebevilling alkohol - ambulerende eller for en enkelt, bestemt anledning

Generelt

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

 • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
 • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier/Vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Pris for tjenesten

Gebyrer salgs- og skjenbevilling 2014

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt og § 4-5

Lov

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1-6 Bevillingsperioden
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-5 Ambulerende skjenkebevilling
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 8-9 Serverings- og drikkeforbud

Forskrift

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Retningslinje

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Søknadsskjema

Skjenkebevilling - ambulerende / enkel anledning

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Servicetorget
 • Telefon: 75 56 90 00
 • Epost post@beiarn.kommune.no
 • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
 • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD
 • Åpningstid: 15.05 - 01.09 08:00-15:00, 01.09 -14.05 08:00-15:45

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Sist oppdatert

18.11.2016 10:22