Varsel om oppstart av planarbeid - Arena Beiarn

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for et næringshytteområde med tilhørende atkomst på Leiråmo i Beiarn

Det er innvilget utsettelse av høringsfristen til 5. mai 2017.

 

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid for et næringshytteområde med tilhørende atkomst på Leiråmo i Beiarn.  

Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet på vegne av forslagstiller Arena Beiarn AS.

Planområdet er på ca. 152 daa og omfatter eiendommene med gnr. 31 bnr. 1, 6 og 7, gnr. 0 bnr. 1, gnr. 71 bnr. 6.

Avgrensning av planområdet er vist med stiplet, sort linje på etterfølgende kartskisse.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av skilodge/næringshytte med tilhørende anneks samt atkomstvei.

Planforslaget vurderes å ikke utløse krav om konsekvensutredning hvis reguleringsplanen er i samsvar med Kommuneplanens arealdel 2017-2028. Dette følger av Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter pbl § 2 annet ledd.

Merknader/innspill til varsel oppstart av planarbeidet skal sendes skriftlig til Norconsult AS v/Soia Rahasindrainy, Pb. 234, 8001 Bodø eller til e-post: soia.rahasindrainy@norconsult.com innen tidsfristens utløp den 28.04.2017.

 

Dokumenter:

Varslingsbrev

Adresseliste