Viltfondet - søknad om tilskudd

Generelt

Beskrivelse

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt viltfond. Tilskudd fra fondet kan gis til vilttiltak som videreutvikler og stimulerer til lokal viltforvaltning. Prioriterte tiltak vil være: Bestandsplanarbeid, biologiske registreringer, viltkartlegging, innsamling av biologiske data, tiltak som hever kunnskapsnivået hos rettighetshavere, jegere og samfunnet for øvrig. Tiltak som stimulerer til samarbeid blir svært høyt prioritert.

Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Målgruppe

Enkeltpersoner, lag og organisasjoner

Pris for tjenesten

Gratis

Regelverk

Forskrift

Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort

Retningslinje

Retningslinjer for bruk av kommunalt viltfond

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det sendes en søknad til kommunen med beskrivelse,  kostnadsoverslag og finansieringsplan for tiltaket.

Søknadsskjema

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema.

Vedlegg

Avhengig av hva det søkes tilskudd til.

Søknadsfrist

Ingen

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandlingstid

Søknadene behandles fortløpende og senest innen 4 uker. Saksbehandlingstida for søknader som må behandles politisk, vil være avhengig av møteplanen for det politiske utvalget.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til kommunens klagenemnd. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Landbruks- og kulturadministrasjon
  • Leder: Ågot Eide
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

26.06.2017 09:27