Brukerutvalget for Beiarn Sykehjem hadde konstituerende møte 28. mai.
Gudbjørg Navjord ble valgt til leder og de andre medlemmene er: Carl Christoffersen, Karsten Steen, Heidi Anita Johannessen og Brit Sætermo.

Vi skal være et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene.
Vi skal også behandle og vedta bruk av større gaver som er gitt til sykehjemmet.

Bakgrunn: I kommunestyrets sak 64/14 10.12.14 ble det vedtatt at Beiarn sykehjem skal opprette et brukerutvalg bestående av 3 bruker/pårørenderepresentanter, 1 politisk representant, 1 ansattrepresentant, og en sekretær som er kommunalleder for helse og omsorg, samt vararepresentanter. Politisk valgt representant er Gudbjørg Navjord med Helge Osbak som vara.

 

Brukermidler fra loddpenger brukes som tidligere.  Regnskap legges fram en gang i året.

Prosess for bruk av gavemidler på kr. 300.000,-:  Ansatte arrangerer et møte for beboere/pårørende og kommer med innspill etter møtet til brukerutvalget.

 

Mandat og retningslinjer for brukerutvalg Beiarn sykehjem

 

1. Formål

 • Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene.
 • Brukerutvalget skal behandle, gi råd og være høringsinstans i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, brukere og ansatte som grupper, men ikke enkeltpersoner.

   

2. Sammensetningen

 • Brukerutvalget består av fem representanter, en politisk valgt representant, tre bruker/pårørende representanter og en representant fra de ansatte ved institusjonen, samt vararepresentanter. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Politisk valgte representanter følger valgperioden. Brukerutvalget konstituerer seg og velger leder selv.
 • Kommunalleder for omsorg er brukerutvalgets sekretær og har ikke stemmerett.

   

3. Ansvar og myndighet

 • Brukerutvalget er et rådgivende organ og kan fatte rådgivende vedtak. Den besluttende myndigheten for tjenesteproduksjonen, personell og økonomi ved sykehjemmet, er plassert hos kommunalleder.

   

4. Organisering av arbeidet

 • Brukerutvalgets møteplan fastsettes i konstituerende møte. Det avholdes minimum 3 møter i året.
 • Kommunalleder er brukerutvalgets sekretær med ansvar for møteinnkalling og referat. Utvalgets leder kan be om at det innkalles til ekstraordinære møter.
 • Saksliste settes opp i samarbeid mellom utvalgets leder og kommunalleder.

   

5. Saker og oppgaver

Brukerutvalgene skal behandle, gi råd og være høringsinstans i saker som gjelder:

 • Organisering, tjenestetilbud, personalressurser, kompetanse, brukermedvirkning og utviklingsarbeid ved sykehjemmet.
 • Bruker- og medarbeiderundersøkelser samt andre aktuelle undersøkelser og vurderinger.
 • Rapporter fra statlige tilsynsmyndigheter.
 • Aktuelle saker som gjelder sykehjemmet, tjenesteområdet eller nærområdet.
 • Behandle og vedta bruk av større gaver som er gitt til sykehjemmet.


 

6. Evaluering

Brukerutvalget evaluerer hvert andre år.

 • Evalueringsrapporten legges fram i driftsutvalget som egen sak, og gir evt innspill til endring av mandat og retningslinjer.