Priser og gebyrer 2021

Her finner du en oversikt over kommunale gebyrer. Du kan blant annet få informasjon om hva det koster å leie lokaler på Trones skole, hva det koster å være elev hos Kulturskolen, priser for matombringing og mye annet.

Priser som fastsettes av Staten er markert med rødt og kan bli justert i henhold til statsbudsjettet.
Priser satt til makspriser satt av staten er markert med oransje og kan bli justert i henhold til statsbudsjettet.

Alminnelige bestemmelser

Regulativet trer i kraft fra 1. januar 2021

§ 1: Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr.

§ 2: Gebyravregningstidspunkt/Avregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, fullstendig søknad, tilleggssøknad eller melding foreligger hos kommunen.

§ 3: Betalingstidspunkt

Gebyret for ulike sakstyper forfaller til betaling slik: A. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og mindre vesentlige reguleringsendringer: Gebyret for reguleringssaker, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. B. Byggesaker: Ved avslag skal det betales 75 % av fullt gebyr for rammetillatelse. Gebyr for eventuelle dispensasjoner etter § 4b skal betales når det er gitt rammetillatelse. Gebyr for ansvarsretter knyttet til rammetillatelse skal betales når det er gitt rammetillatelse, gebyr for ansvarsretter knyttet til igangsettingstillatelse skal betales når det er gitt igangsettingstillatelse. I de tilfellene der rammetillatelse og igangsettingstillatelse blir gitt samtidig, f.eks. i forbindelse med enkle tiltak, forfaller gebyret til betaling i sin helhet. Beløp under kr. 2.400,- skal ikke deles og forfaller i sin helhet til betaling når rammetillatelse er gitt. Søknad om endring av rammetillatelse (tilleggssøknad) skal ikke behandles før gebyret for rammetillatelsen er betalt. Gebyr for fornyelse skal ikke deles. Dersom revidert forslag innleveres innen tre måneder etter avslag er mottatt, går innbetalt gebyr til fradrag i nytt gebyr dersom det reviderte forslaget fører til godkjenning.

Barnehage

Gebyrsatser for barnehage og SFO i 2021

SFO

Helårs SFO- tilbud
Plass på skoledager

Kr. 1600,- pr. mnd. *

Barnehage

Kommunestyret vedtok i 2019 25% reduksjon i betaling for barnehageplass i forhold til gjeldende makspris fastsatt av Stortinget.

Det gis søskenmoderasjon med 50% reduksjon fra det andre barnet. Husholdninger med lav inntekt har rett på rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke.

Barnehage

Mat pr. mnd. for hel plass

Kr. 360,-

Kulturskole – elev

Vår / Høst

Kr. 1200,- / 880,- *

Leksehjelp

 

Gratis

* Søskenmoderasjonen er på 50%

 

SFO

Helårs SFO- tilbud. Plass på skoledager  -  Kr. 1 600,- pr. mnd 

Søskenmoderasjonen er på 50%

Leksehjelp

Gratis

Musikkbingen

Utleie av musikkbingen:
Skoleelever under 20 år - Gratis
Dropp in/max pris forband og grupper - Gratis
Halvårsleie - Gratis 

Kulturskole

Vår / Høst - Kr. 1200,- / 880,-
Søskenmoderasjonen er på 50% 

Samfunnssal og scene til lokale arrangører

 • Gratis leie av sal med garderobe og kjøkken for faste øvelser/ aktiviteter/ arrangement.
  Uten rengjøring.
 • Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale arrangement uten rengjøring, henting av nøkler - 500.-
 • Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale arrangement inkl. rengjøring - 1000.-

Sceneteknisk utstyr

Leie av sceneteknisk utstyr for lokale arrangører på ikke-kommersielt grunnlag. Det stilles krav om sceneteknisk kompetanse i form av kurs. Utstyr leveres tilbake etter avtale:

 • Scenemoduler - Gratis • 1 taleanlegg (mikrofon og monitor) etter anvendelse - Gratis
 • Leie av lite lyd og lysanlegg - 300.-
 • Fullt lyd- og lysanlegg. Pris pr. dag - 1000.-
 • Egne avtaler for prosjekter ved bruk av scenen med varighet over 3 dager. 

Utleiesatser for eksterne leietakere:

 • Leie av sal, garderober og kjøkken uten vask - 1500.-
 • Leie av sal, garderober og kjøkken inkludert vask - 2000.-
 • Leie av sal + sceneteknisk utstyr - 3000.-
 • Helgeutleie fredag til søndag - 3000.- 

Utlån av lokaler på Trones skole

 • Utlån av lokaler til lag og foreninger i forbindelse med møter og kurs av kortere varighet.
  Uten rengjøring. - Gratis
 • Utleie av gymsal med kjøkken til bursdagsselskap med varighet inntil 3 timer.
  Uten rengjøring. - 300.-
 • Utleie av gymsal med kjøkken til konfirmasjon.
  Uten rengjøring. - 1500.-
 • Utleie av gymsal med kjøkken til kommersielle formål eller andre inntektsbringende arrangement. Uten rengjøring. - 1500.-
 • Utleie av gymsal med øvrige skolelokaler til inntektsbringende arrangement.
  Uten rengjøring. - 3000.-

Bibliotek

Erstatning for tapte bøker

Tapt materiale erstattes med faktisk pris. For eldre bøker, spesielt verdifulle bøker, deler av verk, språkkurs og lignende beregnes prisen i hvert enkelt tilfelle.

Purregebyr
1. purring - Kr. 5,- for barn - Kr. 15,- for voksne
2. purring - Kr. 10,- for barn - Kr. 30,- for voksne
3. purring - Kr. 20,- for barn - Kr. 45,- for voksne

For purringer sendt pr. epost
1. purring - Gratis for barn - Kr. 5,- for voksne
2. purring - Kr. 5,- for barn - Kr. 10,- for voksne
3. purring - Kr. 20,- for barn - Kr. 45,- for voksne

Hjemmehjelp

Abonnementsordning for hjemmehjelp
 
Netto inntekt  Egenbetaling pr. mnd.
Inntil 2 G      Kr. 210 **
2 G – 3 G     Kr. 940
3 G – 4 G     Kr. 1660
4 g – 5 G     Kr. 2200
5 G og over Kr. 2770
 
For hjemmehjelp som ikke omfattes av abonnementsordningen (inntil 10 t per mnd.) og
ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik:
 
Netto inntekt  Egenbetaling pr. time
Inntil 2 G     Kr. 84
2G – 3G      Kr. 156
3G – 4G      Kr. 216
4G – 5G      Kr. 301
5G og over  Kr. 359
 
** Ved inntekt under 2 G er hjemmehjelp satt til en maksimal pris på 210 kr pr måned.
Ved endring i statens minstepris for abonnementsordning, justeres denne tilsvarende i kommunen.

Mat hjemmeboende

Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk: kr. 90,- pr. måltid
Betaling for middag hjemmeboende, grøt: kr. 53,- pr. måltid
Frokost/kveldsmat: kr. 35,- pr. måltid
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold kr. 170,- pr. døgn ***
Dag opphold kr. 90,- pr. døgn ***
 
*** Ved endring av satser fra staten reguleres pris på korttidsopphold automatisk

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm kr. 0,- pr. mnd.

Salgs- og skjenkebevilgninger

Salg:

 • 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 0,60 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

 • 0,49 kr. pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 • 4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Salgsbevilling for alkoholholdig drikke inntil 4,7%:           Kr. 3.280,-

Skjenkebevilling for øl. vin og brennevin:                          Kr. 5.300,-

Ambulerende skjenkebevilling/enkelt anledning:               Kr.    380,- pr. dag

Avlegging av kunnskapsprøver                                          Kr.    380,- pr. gang

Bevilgningsmyndighet kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

*Gebyrene vil justeres i henhold til sentrale forskrifter

Hjortevilt gebyr

 1. Felt elgkalv  -  Kr. 340,-
 2. Felt voksen elg  -  Kr. 580,-

 

Jordlov og konsesjonssaker

 • Gebyr for delingssaker,    kr. 2000,- for delingssamtykke etter jordloven
 • Gebyr i konsesjonssaker, kr. 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre saker med lavt ressursforbruk
 • Gebyr i konsesjonssaker,  kr. 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høyt   ressursforbruk

 

Byggesaksbehandling

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) av 1. juli 2010 § 33-1.

 

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 180,-.

§ 1.     Ett-trinns søknad om tiltak etter pbl § 20-1 med krav om ansvarlig foretak.

Dette gjelder rene boligbygg (nybygg i maks. 2 etg.) og hytter/fritidshus. Gebyret settes til 8,4 M pr. selvstendig bruksenhet.

Følgende tiltak etter pbl § 20-1 har egne satser:
Riving av bygg (bokstav e):                                    § 6
Innhegninger (bokstav h):                                       § 8
Opprettelse av ny grunneiendom (bokstav m)        § 4


§ 2.     Tiltak etter pbl § 20-4 og SAK10 kap. 3 som kan forestås av tiltakshaver selv, for eksempel tilbygg garasje, uthus, naust, kaldlager, landbruksbygning.

Gebyr etter byggets størrelse:

Areal Gebyr
0 – 70 m² 4,1 M
Over 70 m² 6,1 M

 

§ 3.     For øvrige nybygg, samt boligbygg og hytter som ikke behandles etter tidsfristbestemmelsen, betales gebyr etter byggets risikoklasse:

                                                                            Risikoklasse

  1 2 3 4 5 6
Rammetillatelse 4,2 M 5,3 M 6,4 M 7,7 M 12,2 M 15,3 M
Igangsettingstillatelse, nybygg 4,2 M 5,3 M 6,4 M 7,7 M 12,2 M 15,3 M

Unntak: * Rene boligbygg og hytter/fritidshus (r.kl. 4) belastes som for bygg i risikoklasse 1
** Omsorgsboliger (r.kl. 6) belastes som for bygg i risikoklasse 4.

 

§ 4a.    Oppretting av ny grunneiendom jf. pbl § 20-1 bokstav m.

Tjeneste Gebyr
Deling i samsvar med reell arealbruk og/eller vedtattarealplan/reguleringsplan. 3,0 M
Deling etter dispensasjonsbehandling.  (Som 4b) 5,6 M


§ 4b.   For saksbehandling av dispensasjonssøknader etter pbl § 19 betales 5,6 M


§ 5.     For saksbehandling vedrørende piper og ildsteder betales et gebyr på 0,9 M.
 

§ 6.     For saksbehandling av søknad om rivning betales et gebyr på 1 M.
           I tilfeller der bygninger/konstruksjoner er rivningsobjekter frafalles gebyret.

§ 7.     For tilbygg, påbygg og bruksendring betales gebyr etter byggets risikoklasse

Igangsettingstillatelse,
tilbygg, påbygg, bruksendring

1 2 3 4 5 6
BYA  0-70 m² 4,1 M 5,3 M 6,4 M 7,7 M 12,2 M 15,3 M
BYA  Over 70 m² 6,1 M 7,9 M 9,5 M 11,6 M 18,4 M 23 M

Bruksendring  -  50 % AV OVENSTÅENDE GEBYR

§ 8.     For saksbehandling av arbeider etter § 20-1 som ikke kan måles etter BYA
           er gebyret for hvert tilfelle
2,1 M.


§ 9.     For oppmåling av en bygnings plassering er gebyret 3,5 M. Ved utstikning/oppmåling
           av flere bygninger i en og samme sak er gebyret 50 % fra og med bygg nummer to.

           For kartfesting av bygg fra situasjonsplan er gebyret 2 M.


§ 10.    For behandling av søknad om personlig godkjenning (selvbygger) betales 1 M.
 

§ 11.   For behandling av gravemelding betales et gebyr på 0,5 M


§ 12.    For behandling av utslippstillatelse ved enkeltutslipp, betales et gebyr på 2,5 M.
            For behandling av søknad ved senere utslipp samme ledning, betales et gebyr på 0,8 M.
            For behandling av søknad ved utslipp fra privat fellesanlegg, betales et gebyr på 5 M.

§ 13.   Beiarn kommune har i henhold til pbl § 32-1 plikt til å forfølge overtredelser.


Overtredelsesgebyr blir vedtatt i henhold til byggesaksforskriften kapittel 16:

 Mindre overtredelser:

 Inntil kr. 10.000,-

 Vesentlige overtredelser:

 Inntil kr. 50.000,-

 Natur-/miljøskader og varige inngrep:

 Inntil kr. 200.000,-

 

§ 14.      For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket,
for eksempel kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, skred- og flomfare.
Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt.
Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent.
Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken.

 

§ 15.    For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser,
beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler.

 

§ 16.    Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader
kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette  passende gebyr.

 

§ 17.    Alle gebyrer skal betales til Kommunekassen etter regningsoppgave fra teknisk avdeling.
Gebyret beregnes på det tidspunkt vedtak fattes.
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av  gebyrene.

 

§ 18     GEBYR FOR TJENESTER DEFINERT I PBL §§ 12-1 OG 12-11   (Reguleringsplaner).

Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr:
-    Spesialområder bevaring, grav- og urnelunder friluftsområder og naturvernområder.
-    Offentlige trafikkområder for den del som ikke skal bebygges.
-    Friområder for den del som ikke skal bebygges.

Grunngebyr for behandling av reguleringsplan, bebyggelsesplan eller endringer av disse  settes til:

1

Enkel reguleringsplan med inntil 10 bruksenheter

20 M

Tillegg pr. påbegynt 5 bruksenheter

10 M

Komplisert plan med inntil 7 reguleringsformål

50 M

Komplisert plan med flere enn 7 reguleringsformål

75 M

Ved søknad om reguleringsoppstart innkreves 10 M av gjeldende gebyr.

Før planen legges ut til offentlig ettersyn innkreves differansen mellom 1. krav og 2/3 av totalgebyret.

Innen kunngjøring og stadfesting av reguleringsplanen må restbeløpet være innbetalt.

Dersom planen på noe tidspunkt i søknadsprosessen trekkes tilbake har ikke regulanten krav på tilbakebetaling av innbetalt beløp.

§ 19.   Gebyrsatsene justeres årlig gjennom basisgebyret ved budsjettbehandlingen.

Oppmålingsforretninger

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av Lov om eiendomsregistrering (matrikkellov) av 17. juni 2005 § 32.

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 180,-.

 

§ 1.  GEBYR FOR OPPMÅLING VED GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING

 • Justering av 2 grensemerker:             4,6 M
 • Deretter pr. grensemerke:                0,7 M

 

§ 2.  GEBYR FOR OPPMÅLING VED OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM

1. Byggetomt til boligformål, industri- og næringsformål:

 Punktfeste:                       

6,1 M

 Inntil 1 dekar:                               

10,2 M

 1 – 2 dekar:                                  

13,5 M

 Deretter pr. påbegynt dekar:        

0,7 M

Ved oppmåling av mer enn 4 hjørnepunkt tas et gebyr på 0,7 M for hvert ekstra merke.


2.   For tomter til fritidsformål/fritidsbebyggelse beregnes et tillegg på 50 %.


3.   Byggetomt til naust:  6,1 M.

 

§ 3.  GEBYR FOR OPPMÅLING/NYMERKING AV EKSISTERENDE GRENSER
For påvisning av grenser med 4 punkter 6,1 M deretter pr. punkt 0,7 M.

 

§ 4.  GEBYR FOR AVBRUTT OPPMÅLINGSFORRETNING
Ved tilbakekalt eller avbrutt rekvisisjon av oppmålingsforretning er gebyret 3,6 M.
Hvis oppmålingsforretningen er avholdt vil fullt gebyr opprettholdes.


§ 5.  GEBYR FOR MATRIKKELBREV

For matrikkelbrev betales gebyr i henhold til matrikkelforskriften §16:
 

Inntil 10 sider:

kr.

175,-

Større matrikkelbrev:

kr.

350,-

 

§ 6.  GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, f.eks. ved tinglysing av gamle målebrev, beregnes på grunnlag av medgått tid.
Timesatsen er 0,7 M Minstegebyr er 1,5 M for den enkelte arbeidstaker.

 

§ 7.  BETALINGSBETINGELSER

Se også matrikkelforskriften § § 16 og 17.

Alle gebyr skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonspunktet.

Gebyrregulativet   trer   i   kraft   fra   01.01.2021,   etter at det er godkjent og kunngjort, jf. forvaltningslovens  §§ 38 og  39.

Vann og kloakk

ÅRSAVGIFTER

Årsavgiften for vann er finansiert etter selvkostprinsippet.

Årsavgiften for vann settes til 27 kr pr. m3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til 21,07 kr pr. m3 målt eller stipulert kloakkmengde. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Boenheter under eller lik 75 m2 beregnet areal betaler for 150 m3 forbruk.
Boliger over 75 m2 beregnet areal betaler for 200 m3 forbruk.


Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler for 150 3 forbruk.
Fritidsboliger med utvendig vannpost betaler årlig kr. 500,-.

For tilknyttet næringsbygning skal det minimum betales som for boliger over 75 m2. Næringsbygning skal normalt, og alltid når kommunen krever det, være tilknyttet vannmåler. Ved tilknyttet vannmåler vil forbruk ut over 200 m3 bli fakturert.
Næringsbygning skal betale avgift som i dag inntil vannmåler er installert.

Årlig leie av vannmåler: kr. 250,-

Vannavgift

 • Boenheter under eller lik 75 m2  -  kr. 4.050,-
 • Boliger over 75 m2  -  kr. 5.400,-
 • Fritidsboliger/hytter  -  kr. 4.050,-
 • Næringsbygning  -  kr. 5.400,-

Kloakkavgift

 • Boenheter under eller lik 75 m2  -  kr. 3.160,-
 • Boliger over 75 m2  -  kr. 4.213,-
 • Fritidsboliger/hytter  -  kr. 3.160,-
 • Næringsbygning  -  kr. 4.213,-

Tilknytningsavgifter

 • Tilknytningsavgiften for vann settes til kr. 6000,-. (engangsavgift)
 • Tilknytningsavgiften for kloakk settes til kr. 6000,- (engangsavgift)

Legging, graving og materiell forestås av tiltakshaver.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.
Avgiftssatsene gis virkning fra 01.01.2021.

Feiing og tilsyn

Feie- og tilsyn utføres av Salten Brann IKS, og avgiften settes til:

 • Boliger, pr pipeløp med installert fyringsenhet  -  kr. 420,-
 • Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet  -  kr. 238,-

Avløpsanlegg, tette tanker m.v.

Gebyr for tømming av private avløpsanlegg, tette tanker m.v.

Fastsatt av Beiarn kommunestyre i medhold av lov av 21. juni 1996 nr. 36 om vern mot forurensning og om avfall § 34. Tjenesten finansieres etter selvkostprinsippet.

I

Tømming av slamskillere i h.h.t. fastsatt rute

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller som hovedregel tømmes 1 gang pr år.

Fritidsboliger med toalett tilknyttet slamavskiller skal som hovedregel tømmes hvert 3 år.

Ut fra søknad, og ut fra vurdering basert på anleggets kvalitet og kapasitet, kan kommunen tillate en annen tømmehyppighet.

 

Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømming på kr. 1.770,- for inntil 4 m3 tank.

Større tanker betaler kr. 440 pr. m3 som overstiger 4 m3 pr abonnent.

 

Ved tømming av slamavskiller tilbakeføres vannet til tank (reject vann). Hvis abonnenten ikke ønsker reject-vann tilbakeført til tank belastes abonnenten med faktiske kostnader.

 

II

Tømming av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute

For tømming av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr. 1.770,- for inntil 4 m3 tank.

Større tanker betaler kr. 440 pr. m3 som overstiger 4 m3 pr abonnent.

 

III

Ekstraordinær tømming

For ekstraordinær tømming utenfor rute betales kr. 5.000,- pr. tømming.

For ekstraordinær tømming uten ekstra utrykning betales kr. 1.770,- pr. tømming

 

IV

Ikrafttredelse

Dette gebyrvedtaket gjøres gjeldende fra 01.01.2021.
Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

 

 

Brøyting av private veger - Brøytesatser

Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veger med følgende refusjon fra oppsittere:

a)  For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales  -   kr. 2.707,-
b)  For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales  -  kr. 3.248,-
c)  For brøyting fra 150 m fra off. veg betales  -  kr. 4.330,-
d)  For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på  -  kr. 1.181,-
e)  Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/park. plasser over 100 m2  (pr.m2)  -  kr. 21,80
Pris eks. mva

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag.
Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veger brøytes, er at alle oppsitterne langs vegen deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Havneavgifter for leie av kommunal kai mv.

 • Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign.  -  Kr. 15,28 pr. tonn
 • Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign.  -  Kr. 11,76 pr. m3
 • Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign.  -  Kr. 260,- pr. stk.
 • Anløpsavgift for fartøy over 100 BT  -  Kr. 640,- pr. anløp

Pris eks. mva.

 

Renovasjon-/ miljøavgift 2021

Kommunal miljøavgift kr. 130,- pr. husstand.
Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon.

Avgiften gis virkning fra 01.01.2021