Tirsdag denne uka, den 5. mai, vedtok et flertall på Stortinget å endre bestemmelsene om kjøring til hytte med snøskuter i motorferdselregelverket. Endringene går ut på å fjerne avstandskravet som sier at hytta må ligge mer enn 2,5 kilometer fra brøytet bilveg, og å fjerne kravet om at det i området ikke skal være mulighet for leiekjøring. Når endringene trer i kraft den 1. oktober, vil kravet istedenfor være at hytta ikke skal ligge tilknyttet brøytet bilveg. Slik vi forstår disse endringene vil leiekjøring og privatkjøring (med snøskuter til egen hytte) i enda større grad kunne sameksistere, og det vil bli økte muligheter for kommunalt selvstyre og lokal skjønnsutøvelse.

I vinter hadde Klima- og miljødepartementet flere forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark på høring. Blant forslagene var en presisering av reglene om kjøring til hytte, dog ikke den gang noe forslag om justering av avstandskravet. I Beiarn kommune sin høringsuttalelse, som ble vedtatt av kommunestyret, kommer det tydelig frem at kommunen ønsker seg en annen, og mer åpen, ordlyd. Videre at kommunen mener seg kompetent og habil til å utøve sitt skjønn i denne typen saker. De endringene som nå er vedtatt av Stortinget åpner for nettopp dette, og ønskes derfor velkommen herfra.