Lag og foreninger, grunneierlag og sammenslutninger kunne søke støtte til:
Konkrete utendørstiltak som fokuserer på miljø og estetikk.
Forskjønning/ utsmykning av våre omgivelser.
Etablering av nye, og forbedring av eksisterende møteplasser.
Utbedring av nærmiljøstier.
Rydding og fjerning av sjenerende anlegg, avfall o.l.
 

Disse har fått tilskudd:

Arstad grunneierlag tildeles kroner 10.000 av Forskjønningsmidler til vedlikehold og
oppgradering av møteplasser/rasteplasser/badeplasser på Stien og Arstadvatnet.
Det oppfordres samtidig om å sende inn separat søknad til tiltaket ved Arstadvatnet, da dette
vil være et eget område i henhold til formålet med Forskjønningsmidlene.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os grunneierlag tildeles inntil kroner 10 000 til  for følgende punkter:
- Vedlikehold av gapahuker og utedoer.
- Rydding og skoging langs elvekanten.
 
 
Hauan velforening tildeles inntil kroner 10 000 til benker, blomsterkasser og blomster.
 
Trones grunneierlag tildeles kroner 10 000 til opprydding og utsetting av benker langs Heståga
og Innerhølmen.
 
 
Vold grunneierlag får 10 000 til forskjønning av området på
Tagebakken i Voldskogan. Det er fint å se at det ryddes opp og lages trasé langs elvekanten,
som allmenheten kan benytte seg av.
 
 
Haugmo og Israelsbakk grunneierlag tildeles kroner 10 000 til
Forskjønningsmidler av områdene på denne strekningen. Kommunen ser positivt på at det
ryddes opp langs elvetraséen og at allmenheten kan få tilgang til nye tursteder og
rasteplasser.
 
Selfors grendelag gis inntil kroner 10 000 for oppgradering/ forskjønning rundt gapahuk og
elvestrekning på Selfors.