Det var rundt hundre personer som fant veien til samfunnssalen mandag 27. februar for å høre om skolestruktrusaka.

Ordfører Monika Sande hadde tatt med seg rådmann og økonomisjef, oppvekstansvarlig og næringskonsulenten for å få ut mest mulig faktaopplysninger om saka.

Her kan du se rådmannen og økonomisjefens fremstilling om økonomi

Her kan du se oppvekstsjefens informasjon om skolestruktur og skolene

Her kan du se næringskonsulentens informasjon om BOKS

Her kan du lese ordførerens tale (Noen endringer ble det selvsagt i fremføringen, så ikke alt som ble sagt er med her):

Valg av skolestruktur i Beiarn.

Vi ønsker og jobber for en endring i befolkningsutviklingen. Dette gjør vi ved å satse på nye leiligheter på Storjord, på næringsbygg på Tollå og på bygging av nye omsorgsboliger på Moldjord. Og vi bruker mye tid og ressurser på næringsutvikling. Om vi ikke klarer å skape arbeidsplasser utenom den kommunale drift, avfolkes Beiarn. Så enkelt og så vanskelig er det. Vi er, i motsetning til mange andre kommuner, heldige. Vi har et fond. Penger fra dette fondet kan ikke gå til drift, men avkastningen kan. Det blir en usikker drift om vi ikke får inn de pengene vi ser for oss et år. Dette kan i noen år reddes med at vi har en buffer. Og når bufferen er brukt opp, må vi likevel kutte for et nytt budsjett.

Budsjettåret 2016 var vanskelig. Vi brukte mye mer penger fra avkastningen på fond til å balansere budsjettet enn vi burde. Og da varsel om nedgang i avkastning kom, måtte vi redusere. Og bruke de pengene vi hadde som  buffer. Nå gikk det heldigvis bedre enn antatt, det ser ut til at 2016 gikk bra.

Men vi sa også at slik budsjettering kan vi ikke fortsette med. Derfor begynte arbeidet med årets budsjett mye tidligere i fjor. Og vi har hatt mange møter med administrasjonen før vi kom frem til årets budsjett.

 

Høsten 2016, da vi skulle begynne å lage til et budsjett for 2017, viste det seg at om vi skulle fortsette med samme drift som den vi hadde, ville vi mangle rundt 8 millioner. Det er mye penger i en liten kommune. Og vi klarte ikke å opprettholde driften. Vi måtte ta ned. Det merkes best på store områder som skole og pleie og omsorg.  Vi klarte heller ikke å beholde gratis barnehage.

Jeg må innrømme at jeg hadde fått henvendelse fra foreldre om at vi må samle elevene på ei skole, fordi det er best for elever og læringsmiljø.

Jeg har også sagt at vi har mindre nytte av krig mellom de ulike delene av bygda enn sammenslåing, men nå tror jeg likevel tida er inne.

Og så må jeg innrømme at jeg så for meg en mulighet med å slå sammen skolene, og så lage den skolen som ble ledig om til et allhus, eller kulturhus. Målet har vært at dette skulle bli et en-en mellom kretsene Moldjord og Tollå, hvor vi sammen klarte å styrke begge. For meg har denne en-en-visjonen vært viktig. En kamp mellom kretsene i Beiarn har vi ikke råd til. Vi er allerede så få innbyggere i Beiarn og vi står med ryggen mot veggen.  

For høy drift over tid vil føre til samme resultat som har vært prøvd i en rekke kommuner som vi kan sammenligne oss med. Vi kommer på den berømte ROBEK-lista. Det resulterer kanskje ikke i noen stor krise, det har vært andre kommuner enn oss der, men vi vil da uansett måtte skjære ned på tilbudet vårt.

Så vil jeg si dette; Ordføreren har aldri sagt at vi skal velge Trones fordi det er det billigste alternativet. Heller har aldri Ordføreren sagt at hun vil velge Trones fordi hun kommer derfra. Jeg og min familie bor på Eiterjord, tre kilometer fra Moldjord. I nesten 18 av mine snart 51 år har jeg bodd på Trones, resten på Eiterjord. Jeg har ingen planer om å flytte.

Og for de som spekulerer i hvorfor det er slik hastverk: Det ble vurdert av administrasjonen at vedtak om nedlegging ikke kunne komme seinere fordi vi har lærere som eventuelt bli overtallige og som dermed skulle ha svar i god tid for å kunne eventuelt se etter nye jobber.

Altså ingen skjult agenda hos noen som jeg vet om.

Senterpartiet gikk til valg på at vi skulle beholde begge skolene, det er sant. Og i forhandlinger med Arbeiderpartiet var vi enige om dette. Men så er det dette med å se realiteten i øynene. Vi kan ikke forvente årskull som er større enn fem til ti personer i årene fremover. Vi kan ikke bruke like mye penger på skole uten at det går ut over andre tilbud.

Men, vi har mulighet til å få til noe mens vi har fondspengene. Vi kan investere. Det har vært ønske om hall og allhus i Beiarn. Og det er ønske om at ungene går sammen. Dette var en måte å komme begge ønsker i møte uten å redusere aktiviteten på noen av plassene.

Om skolene skulle bli slått sammen, har vi sett for oss at vi får til et aktivitetsenter/kulturhus/allhus på Moldjord. Det er slik jeg ser det den beste måten å tenke hele bygda på. Vi har også bruk for flere leiligheter og noen hybler på Moldjord. Det er det også begynt å jobbes med.

Jeg er enig i at dette går fort. Jeg har fremdeles et håp om at vi kan finne ei god løsning uten å lage for store konflikter mellom nerbygda og øverbygda.

Derfor dette informasjonsmøtet.

Rådmannen vil informere om økonomien i kommunen

Oppvekstsjef Tone vil informere om byggene og om utfordringer i fremtidens Beiarskole.

Næringskonsulenten vil informere om prosjektet BOKS.

Og så vil jeg presisere: Dette er et møte for informasjon og innspill.

Dere må gjerne komme med spørsmål og innspill, men jeg vil ikke tillate at dere kommer med ufine beskyldinger om for eksempel skjulte agendaer og dets like.

Både politikerne i Beiarn og administrasjonen ønsker det beste for Beiarsamfunnet, det er jeg overbevist om. Og så kan det være ulike løsninger vi ikke klarer å enes om, slik vil det alltid være.

Men som sagt: Jeg er overbevist om at vi alle vil det beste.