Fylkesmannen i Nordland har på oppdrag fra rovviltnemnda utarbeidet forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt. Rovviltnemnda har valgt å sende Fylkesmannens forslag på høring for å få innspill til nemndas sluttbehandling av planen.

Dokumenter i forbindelse med høringen finnes på linken:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Horing---forslag-til-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-Nordland/

 

Høringsinnspill skal sendes til:

Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø, eller på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no. Merk innspillet med «2015/1959».