1. Bakgrunn for høringsnotatet
I juni 2016 vedtok Stortinget endringeri pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgntjenester, kriterier og ventelister. Pasient eller bruker som oppfyl ler kriterier for
tildeling av langtidsopphold eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester etter helse - og omsorgstjenesteloven § 3 - 2 a andre ledd, har rett til vedtak om
dette, jf. pasient - og brukerrettighetsloven § 2 - 1 e, første ledd. Rettigheten er knyttet til
helse - og omsorgsfaglig vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller bruker
nødvendige og forsvarlige helse - og omsorgstjenester.
Endring i helse - og omsorgstjenesteloven § 3 - 2 - a innebærer en plikt til at kommunene
utarbeider en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. Kommunen skal treffe vedtak om
kriteriene er oppfylt, og føre ventelister over pasienter og brukere som venter på
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Forskriften skal også omfatte pasienter
og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, men hvor det er forsvarlig at
vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og hv ordan kommunen skal følge opp i
ventetiden (Jfr. lov om kommunale helse - og omsorgstjenester § 3 - 2 a).
Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt
tildelingsprosessen. Formålet til regjeringen er:
- vesentlig styrke rettigh etene til omsorgstrengende i praksis
- forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har
- tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som
ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da
- gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere
press på kommunene
 
1.1 Beiarn kommunes vurderinger:
Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgntjen ester. I Beiarn kommune er det omsorgsboliger som er tilrettelagt
for heldøgntjenester.D ette inngår som helsetjenesteri hjemmet og ikke som helsetjenestei
institusjon som sykehjem jf. helse - og omsorgstjenesteloven § 3 - 2. Beboere i omsorgsboliger
får he ldøgntjenester av det personalet som er tilknyttet hjemmesykepleien. I sykehjem er
det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke organisert på samme måte i
bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i sykehjem en h va det kreves
i omsorgsbolig. Personer som bor i hjemme i private boliger og omsorgsboliger får
hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i hovedsak på fastsatte
tidspunkt etter brukerens behov. Virkeområdet til denne forskriften i B eiarn kommune er
derfor for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriften er uavhengig av diagnose.
Beiarn kommune har ulike tjenester til personer med helse - og omsorgsbehov, tjenestene
tildeles for å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfat tende tjenestetilbud av
ulik art. Beiarn kommune benytter prinsippet om beste effektive omsorgsnivå (BEON) skal
følges ved tildeling av tjenester. Dette påvirker hvordan kriteriene er utformet.
For å vurdere behovet for helse - og omsorgstjenester hos den enkelte har Beiarn kommune
valgt å følge gjeldene retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av
kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise,
og hjemmebesøk med observasjon og muntlig inf ormasjonsutveksling grunnlag for
vurdering. Forhold som vurderes er personens evne til egenomsorg, mentale tilstand,
nettverk og omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På
bakgrunn av vurderingen av hjelpebehov tildeles de uli ke tjenestene. For å bli vurdert med
behov for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste
og andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og forsvarlig
helse - og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få
tjenester i hjemmet så lenge dette er forsvarlig.
 
2. Høring
Beiarn kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jf.
forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i
dette. Høringsdokumentet « Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i
Beiarn kommune» er tilgjengelig på vår nettside www.beiarn.kommune.no
 
2.1 Høringsfrist
Det er 8 ukers høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 31.03. 2017 . Høringssvar sendes
skriftlig til postmottak@beiarn.kommune.no. Merk svaret med saksnummer 16/690 og
«svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Beiarn kommune».
Det vil bli egne møter i brukerutvalgene for behandling av dette.
 
2.1 Høringsinstanser
Dette er en åpen høring som alle kan svar på, både organisasjoner og privatpersoner.
Oversikt over høringsinstanser ligger som vedlegg. Dersom det er noen som savner noen på
mottakerlista ber vi om at høringsnotatet videresendes. Høringsnotatet er tilgjengelig for
alle på kommunens hjemme side, og kunngjøres i (menighetsblad /hjemmeside).
 
3. Videre prosess
Helse- og omsorg har ansvar for at høringssvar vurderes og at forslaget til forskrift eventuelt
revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften trer i kraft etter vedtak i Beiarn
kommunestyre, og senest 1.7.17.
 
Med vennlig hilsen
Beiarn kommune
Lisbeth Movik
kommunalleder helse og omsorg