Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune har vedtatt å sende ut forslag til planstrategi og planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2023 til høring og offentlig ettersyn i seks uker. Forslaget er vedlagt.

 

Høringsfrist for strategiplan/planprogram er satt til 26. januar 2020.

 

En planstrategi skal avklare planoppgaver og gi retning for kommunens strategiske valg i valgperioden. Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen og hva som skal være hovedtema i Kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategi og planprogram skal ikke forveksles med selve Kommuneplanens samfunnsdel.

 

Planstrategi og planprogram kan med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling samordnes dersom det er klart at kommunen vil revidere kommuneplanen. Kommunestyret i Beiarn vedtok i 2016 en full revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel i 2020. Beiarn kommune legger derfor fram et samlet dokument som inneholder både planstrategi og planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel som vi har kalt «Oppstart av arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2023», til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles planoppstart for Kommuneplanens samfunnsdel.

 

Vi ber om at eventuelle høringssvar sendes til post@beiarn.kommune.no eller til Beiarn kommune, Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord.

UTKAST TIL HØRING