Info fra prosjektgruppa for ny skole, flerbrukshall og basseng april 2021

En milepæl er nådd! Valg av entreprenør er gjort og offisielt ble det holdt kontraktsmøte onsdag 21.april. Tirsdag 27.april møter prosjektgruppa den eksterne konsulentens prosjekteringsgruppe som kommer til Beiarn. Vinneren av anbudskonkurransen ble HR Prosjekt. Nå forventes det høy planleggingsaktivitet framover. En av de første oppgavene blir å gjøre grunnundersøkelser av tomta på Harrmoen i forhold til sikkerhet for flom, ras mm.

Sju anbydere var med i konkurransen. Den åttende ble underkjent pga ufullstendig anbud. En grundig evaluering av de innsendte tilbudene fra store, solide aktører også med god erfaring på tilsvarende prosjekt er gjort etter anbudsfristen i februar. Det er gjennomført forhandlingsmøter, etter reglene som gjelder, og prosessen har vært krevende og ikke uproblematisk. Det måtte mange runder med møter og forhandlinger til før det kunne avrundes og anbudsvinner nå kan offentliggjøres. Det er også grunnen til forsinkelsen i forhold til planen som var å inngått avtale med eksterne konsulent før påske.

Vi gleder oss til å treffe folkene i HR Prosjekt og til å begynne denne fasen av arbeidet der innspill skal vurderes og utarbeides til bla rom- og funksjonsprogram. I denne fasen vil det organiseres brukermøter med interessenter og målgrupper for prosjektet. 

Fristen for første runde med innspill på hvilke funksjoner det er behov for å planlegge for i flerbrukshallen gikk ut 28. mars. Her ble lag og foreninger samt næringsliv invitert til å komme med innspill. Det kom inn åtte innspill som alle er med videre i vurderingen og utviklingen av prosjektet. Engasjement vil bety mye for utviklingen av prosjektet.

HRP starter prosjektering av 5 nye skoler

Info vedr. bygging av ny skole, flerbrukshall og basseng - februar 2021

Vi vil gjennom hele prosessen komme med informasjon om prosjektets ulike faser og fremdrift.
Rommet vil også fungere som en informasjonsbase for kommunens innbyggere i dette prosjektet. Informasjonsmøter og innspillsmuligheter vil også bli kunngjort her.
Etter hvert vil vi også publisere arkitektens skisser og tegninger av bygningene som skal settes opp.

Etter vedtaket i kommunestyret i desember 2020 er det satt ned en prosjekt arbeidsgruppe som skal legge fram et forprosjekt til kommunestyret mot slutten av året.
Arbeidsgruppa er satt sammen med bred kompetanse og interesserte personer som ønsker og kan sette av tid til arbeidet. Dette er et stort prosjekt som vil kreve mye jobbing av prosjektets arbeidsgruppe.

 

Prosjekt arbeidsgruppen består av:

Kari-Marie Sandvik Stenmark, kommunalleder oppvekst og kultur – kommunal prosjektleder

Janne Berntsen, fagleder kultur

Knut Rønnåbakk, undervisningsinspektør, kulturskolerektor og med erfaring fra frivillig sektor

Ivar Sæther; representant for de ansatte, Utdanningsforbundet

Frank Movik, kommunalleder teknisk og landbruk

Torbjørn Grimstad, plan

Geir Hansen, bygg

Ekstern kompetanse – konsulent prosjektleder

 

Tilbudsgrunnlag for anskaffelse av konsulentforetak er ferdig utarbeidet, og kunngjøring av tilbudskonkurranse ble publisert den 2.februar. Vi er spent på hvilket konsulentforetak som ender opp med kontrakten. Svaret på det antar vi vil foreligge i slutten av mars. 

Anlegget skal ha mange funksjoner og kvaliteter, det skal være samlende, bidra til knutepunktsutvikling, og samtidig inngå i en større helhet og samspill med handel, turisme, landbruk, boliger, trafikk, uteområder, torg mm. Samlokalisering kan gi bedre effekter på ressursbruk og samarbeid på nye måter kan gi nye felles opplevelser.

Bred involvering fra de som skal bruke det nye anlegget er viktig for at prosessen skal bli vellykket. Vi legger opp til både innspill og høring undervegs.

Alle som ønsker å komme med innspill oppfordres til å sende de skriftlig på mail til Beiarn kommune post@beiarn.kommune.no.

Bred involvering – kom med innspill!

Lag og foreninger – samt næringsliv er nå invitert til å komme med innspill til innhold i byggene, altså forslag til rom og hvordan sambruk og flerbruk kan løses på en funksjonell måte.  

 

Fristen for eksterne konsulentforetak til å komme med anbud i konkurransen for forprosjektet gikk ut 3. mars. Vurdering av anbudene er i gang og kunngjøring av hvem som får anbudet blir klart ca medio april. Åtte konsulentfirma har levert bidrag, så det blir spennende å se hvem som vinner. Rom- og funksjonsprogram skal designes av konsulentens arkitekter og entreprenører, med bakgrunn i innspill fra interessegruppene og øvrig rammeverk med krav for areal og utforming.  

 

Innspill sendes skriftlig til post@beiarn.kommune.no

Fristen for innspill er satt til 28. mars.