Møtet holdes i Samfunnssalen på Moldjord gamle skole, mandag 14. juni kl. 19:00. 

 

Møtet er åpent for alle, men av smittevernhensyn er det påmelding til Servicetorget. 
Dem kan man nå på 901 24 986 eller post@beiarn.kommune.no 

Påmeldingsfrist mandag 14. juni kl. 14:00 

 

Det vil bli mulighet for å følge møtet digitalt fra din PC via teams. Der kan du stille spørsmål eller komme med innspill ved å skrive dem i chatten. Spørsmål og innspill blir lest opp i møtet og svares ut direkte fra ekstern konsulen HR Prosjekt og kommunens prosjektgruppe.

 

Her er lenken du kan bruke:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU2ZjZmOTEtMDE2Yy00YmU1LWI5NjQtYmRlNzU4Mjc2NTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242ed0e20-87c2-4a35-91d4-00a123c93322%22%2c%22Oid%22%3a%22e156439e-5ffd-4f39-817d-30c99df34fa5%22%7d

 

Vi håper at så mange som mulig kommer til samfunnssalen og deltar fysisk. 

Smittevern ivaretas ved 1 meters avstand og max 200 personer på fast tilviste plasser