Kontrollutvalget er Kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet,
effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kontrollutvalgets sekretariat er Salten kontrollutvalgsservice v/ sekretariatsleder Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post lars.hansen@salten.no. Adresse: Postboks 54, 8138 Inndyr.

Kontrollutvalget har fem medlemmer, herav fire av bystyrets medlemmer. Leder velges fra opposisjonen.

Her finner du den fullstendige kontrollutvalgshåndboken utarbeidet av Kommunal og Regionaldepartementet.

 

Faste medlemmer:

Leder  Marit Trones
Nestleder  Terje Johan Solhaug
Medlem  Audgar Carlsen

 

Varamedlemmer: 
 
Inge Strand 
Elisabeth Sandmo Utheim
Anita Haugmo Trones 

Varamedlemmer i kontrollutvalget velges i rekkefølge (ikke personlig varamedlem)