Nå er det tid for å søke om midler gjennom Bufdir’s nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021.

 

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet

Bufdir vil lyse ut tilskuddsordningen og gjøre søknadsskjemaet tilgjengelig for alle søkere innen 13. november. Søknadsfristen for søknader om tilskudd vil være 4. desember 2020. 

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et inkluderende fritidsmiljø.

Mer informasjon