Tilskudd kan gis til:

  • Skogkultur
  • Veibygging
  • Miljøtiltak i skog
  • Drift med taubane, hest, mv. i vanskelig terreng
  • Andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet

Kriterier for å søke NMSK-midler er at du har mer enn 10 daa produktiv skog. I tillegg kan tilskudd til energiproduksjon gis til eiere som har mindre enn 10 daa eller ikke har produktiv skog.

I Beiarn blir NMSK-midler prioritert til planting, ungskogpleie og motormanuell tynning. For planting gis det inntil 70 % tilskudd, for ungskogpleie (rydding av lauv og avstandsregulering) gis det inntil 100 % tilskudd og for motormanuell tynning gis det inntil 75 kr/m3.

Søknadsskjema finnes på landbruksdirektoratets hjemmesider. Søknad sendes Beiarn kommune og behandles fortløpende.

For utfyllende informasjon, se «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2014-2017» og «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket»