Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Arbeidet er i stor grad overlatt til kommunene selv, men Fylkesmannen vil gjøre selvstendige vurderinger innen 1. oktober då som oversendes departementet. Regjeringen legger frem en samlet sak om reformen for Stortinget våren 2017.

Prosessen har pågått siden høsten 2013. For Beiarn kommunes del er dette dokumentet nærmest å regne som en administrativ etter-refleksjon all den tid Beiarn kommunestyre for lengst har fattet vedtak om fortsatt å være egen kommune og å stoppe samtalene med nabokommuner, arbeidet med intensjonsavtale og informasjon til innbyggerne.

Vi skal heller ikke gjøre opinionsundersøkelser i befolkningen eller avholde folkeavstemming. Hensikten i saken er derfor avgrenset til å beskrive sannsynlige konsekvenser av å stå som egen kommune i fremtiden. Rådmannen har gjennom kommunelovens § 23 nr. 2 en plikt til å utrede slik konsekvens og kommunestyret har også vedtatt at dette skal skje. Samtidig har nabokommunene, med Bodø i spissen, presisert at nye kommuner i tillegg til de som for tiden fører samtaler og har utarbeidet intensjonsavtale, er velkommen til å slutte seg til arbeidet med ny struktur. Men at slike kommuner må tilslutte seg den fremforhandlede avtalen, slik den foreligger. Ny kommunestruktur forutsettes å være på plass først fra 01.01. 2020.

Nullalternativet - Beiarn som egen kommune – rådmannens vurderinger