God økonomi

Økonomisjef Geir Arne Solbakk gjennomgikk den omdelte økonomirapporten etter første tertial (4 mnd). Rapporten viser stor grad av budsjettkontroll på alle avdelinger med unntak av helse- og omsorg. Her er den periodiserte utfordringen på ca 1. million og vanskelig å få gjort noe med på kort sikt. Kommunens totale økonomiske situasjon er pt. svært god som følge av vesentlig høyere avkastning på finansområdet enn periodisert budsjett tilsier.
Driften preges av omstilling, delvis høyt sykefravær og i noen grad rekrutteringsutfordringer.

Driftsregnskapet for 2016 gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr. 8.833.000. Av dette avsette kr. 2.700.000 til Flyktningefondet, kr. 5.633.000 avsettes til finansielt bufferfond og kr. 500.000 til boligfond for privat nybygging av boliger utenfor boligfelt.

Satser på reiselivsprosjekt

Beiarn kommune bevilger inntil kr. 300.000 til fullfinansiering av forprosjekt til prosjektet; Samfunnsutvikling med basis i reiseliv.
Målet er å utvikle et bærekraftig reiseliv, som skal selge det "ekte Beiarn" og derigjennom utvikle nye arbeidsplasser og være med på å øke eller i det minste stabilisere folketallet i kommunen

Tilskudd til boligbyggere

Vi har lenge hatt gratis tomter i byggefeltene. Nå vil kommunen også gi støtte til dem som bygger utenom boligfelt, og det ble bestemt å gi 100 000 i tilskudd pr. bolig.

Skjønnsmidler til DigiPro Helse

Fylkesmannens har delt ut andrerunde av skjønnsmidler for 2017 til prosjekter. Her er Beiarn kommune tildelt kr. 581.000 i skjønnsmidler til prosjektet Digipro Helse 2.0. (Digital, proaktiv rutineforbedring for helsevesenet)

 

Annet fra formannskapet:

Salten Regionråd har sendt en uttalelse til Norsk Transportplan. I den forbindelse ble det også orientert om at kommunen hadde gitt en egen uttalelse til RTP for å sikre båtrutetilbudet i Beiarfjorden. I tillegg orienterte ordføreren om at det arbeides videre sammen med Saltdal og Bodø for å forsøke å få planmidler til felles veiprosjekter på 812/813 gjennom RTP-behandlingen til Fylkestinget i juni i år.

Formannskapet etterlyste en egen sak om fremtidig mer effektiv bruk av Moldjord skole og en slik sak vil bli fremmet slik at kommunestyret kan behandle den i møte 21. juni då.

Teknisk sjef Frank Movik orienterte om status for boligprosjektene det jobbes med. En løsning med tilvisningsavtale for mindre boenheter vil bli utlyst med det aller første og neste uke vil det komme til en avklaring mht organisering av boligene som planlegges bygd på Storjord.  

En sak om felles bedriftsutviklingsprosjekt med BEGI AS, SNU og Gildeskål kommune, for flyttbare småhus, ble gitt en foreløpig behandling og prinsipiell støtte. Saken tas opp i sin fulle bredde i møte 14. juni.

Formannskapet drøftet behovet for et ekstra møte før sommeren og fastsatte dette til onsdag 14. juni.

 

Fra Kommunestyret

Kommunens høringsinnspill vedrørende nytt ferge- og hurtigbåtkart ble omdelt og kommentert.

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2016, bestående av årsmelding og regnskap med noter.

Den nye aksjonæravtalen om Sjøfossen Næringsutvikling AS mellom Gildeskål og Beiarn kommune, ble presentert og godt mottatt. Samhandlingen mellom kommunene og selskapet ivaretas for vår del av næringskonsulent Bjørnar Brændmo og ny daglig leder i SNU, Jørn Solli.

 

Valgstyret hadde også møte. Det ble vedtatt hvor og når valget i høst skal være, og hvem som skal være i stemmestyret.

Følgende personer velges som medlemmer av stemmestyret for Stortingsvalget 2017:

MOLDJORD KRETS:

Liv Nybakk (leder)
Charles Utheim (nestleder)
Tone Kristin Helbostad

Varamedlemmer i stigende rekkefølge: Jøran Hemminghyth, Ronald Lilleeng, Gudbjørg Navjord
 


LARSOS KRETS:

Bjørg Carlsen (leder)
Anfinn Aspmo (nestleder)
Bjørnar Brændmo

Varamedlemmer i stigende rekkefølge: Trond Kristensen, Hildbjørg H. Os, Wenche Vatnan Jørgensen.
 


TRONES KRETS: 

Ørjan Kristensen (leder)
Brynhild Sætermo (nestleder)
Rigmor Antonsen

Varamedlemmer i stigende rekkefølge: Kristin M Hemminghytt, Jørgen Storhaug, Barbro K Hegglund


BRANNHEI KRETS

Kari Anne Steinåmo (leder)
Gunvor Navjord (nestleder)
Lise Øvernes

Varamedlemmer i stigende rekkefølge: Geir Heggmo, Geir Asle Haraldsen, Laila Fjellstad